ผังการจัด

 

 

ภารกิจ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร มีหน้าที่

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ดำเนินการ'ฝึกและศึกษานักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งดำเนินการ เกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของนักศึกษาวิชาทหาร

มี ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

การแน่งมอบ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

1.วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหลักสูตรการฝึกศึกษา ร่วมกับเหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวช้อง ของนักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และช้าราชการกลาโหม พลเรือนให้มีประสิทธิภาพ

2.วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษาและการตรวจสอบผล การฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ของหน่วยรับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ

3.วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการกำลังพลของนักศึกษา วิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมวิธีรับสมัครและการรายงานตัว การทะเบียนประวัติ การแต่งตั้งยศ และการสถิติ รวมทั้งพิธีต่าง ๆ ของนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง

4.ศึกษา วิจัย พัฒนา และจัดทำตำรา ตลอดจนรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับวิทยาการที่เกี่ยวข้องปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด