ผังการจัด

 

 

ภารกิจ ศูนย์การกำลังสำรอง มีหน้าที่

1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการด้านนักศึกษาวิชาทหาร ด้านกำลังพลสำรอง ด้านการอาสารักษาดินแดน ด้านการสัสดี

2. ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มีผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็น ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

การแบ่งมอบ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงหน่วยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหลักสูตรการฝึกศึกษาร่วมกับเหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องของ กำลังพลสำรอง อาสารักษาดินแดน นักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เจ้าหน้าที่ในสายงานสัสดี เจ้าหน้าที่ในสายงานกำลังพลสำรอง เจ้าหน้าที่ในสายงานอาสารักษาดินแดน และข้าราชการกลาโหมพลเรือนเพื่อขอแต่งตั้งยศทหาร ให้มีประสิทธิภาพ

2. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษาและการตรวจสอบผลการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ของหน่วยรับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ

3. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการกำลังพลของ นักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมวิธีรับสมัครและการรายงานตัว การทะเบียนประวัติ การแต่งตั้งยศ และการสถิติ รวมทั้งพิธีต่างๆ ของนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง

4. ศึกษา วิจัย พัฒนา และจัดทำตำรา ตลอดจนรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

5. ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด