1. ให้ นรด.(ศสร.), มทบ. และ จทบ. พิจารณาการฝึกวิชาทหารชดเชยให้กับ นศท. ในกรณี นศท. ลากิจ, ลาป่วย โดยถูกต้องตามระเบียบ และเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ นศท. โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดการฝึกวิชาทหาร ดังนี้.-        

                         1.1 โครงการเพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดโดย หน่วยงานราชการหรือองค์กรต่าง ๆ

                         1.2 โครงการของสถาบันต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมวิชาการ ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมอบรมหรือการแข่งขันวิชาการระหว่างประเทศ ได้แก่

                                  1.2.1 โครงการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

                                  1.2.2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและมาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

                         1.3 โครงการประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ หรือการสอบตรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

                         1.4 โครงการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการหรือองค์กร ต่าง ๆ                           

                         1.5 การเป็นผู้แทนประเทศเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการระหว่างประเทศ ได้แก่

                                  1.5.1 โครงการของมูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

                                  1.5.2 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย - นานาชาติ        

                         1.6  การเป็นผู้แทนของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ และแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รวมถึงการเก็บตัวเตรียมทีมในนามทีมชาติไทย

                   2 การเข้าร่วมโครงการของ นศท. ตามข้อ 1.1 - 1.6 จะต้องมีหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรจากหน่วยงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมโครงการฯ และอยู่ในดุลพินิจของ   ผู้บังคับหน่วยฝึกวิชาทหาร

                   3 เมื่อ นศท. เสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการตามข้อ 1.1 - 1.6 ให้หน่วยฝึกวิชาทหาร ทำการฝึกชดเชยให้กับ นศท. ตามจำนวนครั้งที่ขาดการฝึกวิชาทหาร