1 วัตถุประสงค์ ต้องการให้ นศท. ได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความชำนาญจากการฝึกในภาคปกตินำไปปฏิบัติในการฝึกภาคสนาม ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างจากการฝึกในที่ตั้งในเรื่องภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ ดังนี้.-

                         1.1 นศท. ชั้นปีที่ 1 ให้ดำเนินการฝึกภาคสนามในลักษณะการฝึกปฏิบัติในภูมิประเทศเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ บุคลิก และเป็นการทบทวนการฝึกศึกษาในภาคปกติ

                         1.2 นศท.ชั้นปีที่ 2 ให้ดำเนินการฝึก เดินทางไกล, การพักแรมในสนาม,การเวชกรรมป้องกันในสนาม, การดำรงชีพในป่า และอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นและต้องทำการฝึกในสนามฝึก

                         1.3 นศท. ชั้นปีที่ 3 - 5 ให้ดำเนินการฝึกภาคสนามในลักษณะของการฝึกปฏิบัติในภูมิประเทศ เน้นการปฏิบัติทางยุทธวิธีตามระดับหน่วยที่ได้รับการศึกษา

                   2 ห้วงระยะเวลาในการฝึก (ตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกฯ)

                         2.1 นศท.ชาย

                                  2.1.1 ชั้นปีที่ 1 ทำการฝึกไม่เกิน 5 วัน

                                  2.1.2 ชั้นปีที่ 2 ทำการฝึกไม่เกิน 5 วัน                                           

                                  2.1.3 ชั้นปีที่ 3 – 4 ทำการฝึกไม่เกิน 7 วัน                                           

                                  2.1.4 ชั้นปีที่ 5 ทำการฝึกไม่เกิน 12 วัน และดูงานในหน่วยทหาร 5 วัน

                         2.2 นศท.หญิง

                                  2.2.1 ชั้นปีที่ 1 ทำการฝึกไม่เกิน 5 วัน

                                  2.2.2 ชั้นปีที่ 2 ทำการฝึกไม่เกิน 5 วัน                                        

                                  2.2.3 ชั้นปีที่ 3 - 4  ทำการฝึกไม่เกิน 7 วัน                                           

                                  2.2.4 ชั้นปีที่ 5 ทำการฝึกไม่เกิน 10 วัน และดูงานในหน่วยทหาร 2 วัน                  

                   3 การปรับห้วงระยะเวลาในการฝึกภาคสนาม หรืองดการฝึก นศท.ชั้นปีใด จะต้อง ดำเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้อยู่ในการพิจารณาของ นรด.

                   4 ให้ นรด.(ศสร.), มทบ. และ จทบ. เริ่มทำการฝึกภาคสนามได้ตั้งแต่ ม.ค. เป็นต้นไป และให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค. โดยพยายามจัดการฝึกไม่ให้กระทบการสอบภาคปลายของ นศท. หรือกระทบน้อยที่สุด

                   5 การดูงานในหน่วยทหารของ นศท. ชั้นปีที่ 5 สามารถดำเนินการในห้วงระยะเวลาการฝึกภาคสนาม หรือห้วงการฝึกภาคปกติในที่ตั้ง ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจและการพิจารณาความเหมาะสมของ นรด., มทบ. และ จทบ.