รายนามผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

รายนามผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
พล.ต.ศักดิ์สิน  ทิพยเกษร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 - 2545
พล.ต.สุพรพงษ์  รอดแจ้ง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 - 2546
พล.ต.สุพจน์  บุณยรักษ์
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 - 2547
พล.ต.บัญชา  สิทธิวรยศ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 - 2548
พล.ต.อานนท์  สังข์รุ่ง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 - 2548
พล.ต.สิงห์ศึก  สิงห์ไพร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 - 2549
พล.ต.เผ่าพงศ์  พงศ์เหล่าขำ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - 2550
พล.ต.สูตร  จรูญชาติ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2552
พล.ต.ชูเกียรติ  เธียรสุนทร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - 2552
พล.ต.อิทธิพล  ทองดี
ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - 2554
พล.ต.ไพโรจน์  พนาเวศร์
ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2555
พล.ต.ทวีชัย  กฤษิชีวิน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - 2556
พล.ต.เฉลิมพล  ธรรมสุนทร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 - 2557
พล.ต.วิโรจน์  วิจิตรโท
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 - 2558
พล.ต.ปราการ  ปทะวานิช
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2560
รายนามผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
   
พล.ต.ไตรจักร์  นาคะไพบูลย์
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน