ห้วงการฝึก  มีนาคม- เมษายน ของทุกปี 
ระยะเวลาในการฝึก รวม 25 วัน(ไม่นับวันหยุดราชการ)
โดยแบ่งเป็น : การฝึกภาคที่ตั้ง ณ ศูนย์การกำลังสำรอง จำนวน 18 วัน
                  :  การฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จำนวน 7 วัน
 
     
 
วัตถุประสงค์
1. ด้านการเสริมสร้างให้มีลักษณะทหารและความเป็นผู้นำ เริ่มตั้งแต่การจัดสายการบังคับบัญชาแบบทหาร 
    เพื่อให้ผู้รับการฝึกได้ฝึกทำหน้าที่ในการปกครองและบังคับบัญชา การอบรมในเรื่องมารยาทและวินัยทหาร
    การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น การฝึกทำหน้าที่ครูทหาร การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ 
    ด้วยการเล่นกายบริหาร การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการเล่นปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
    เพื่อให้ผู้รับการฝึก ซึ่งจะสำเร็จเป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สามารถปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
    และได้รับการยอมรับจากนักศึกษาวิชาทหาร
2. ด้านการเสริมสร้างให้มีความรู้เรื่องงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
     ความรับผิดชอบของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการเสริมสร้างให้มีความรู้และทักษะทางทหาร ในระดับที่สามารถให้คำแนะนำ
     หรือทำการฝึกเบื้องต้นให้กับนักศึกษาวิชาทหาร โดยการฝึกที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ประกอบด้วย
     การฝึกทำหน้าที่ครูทหารในเรื่องบุคคลท่าเบื้องต้น การฝึกใช้กระบี่ การนำเล่นการบริหาร 
     การฝึกดำรงชีพในป่า การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง การฝึกแผนที่ - เข็มทิศ การฝึกบุคคลทำการรบ 
     และการปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยทหารระดับหมู่ ปล.
4. เป้าหมายในด้านการเสริมสร้างให้รักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีอุดมการณ์ความรักชาติ
     โดยการนำผู้รับการฝึกไปทัศนศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
      การแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสสำคัญๆ 
     จัดการบรรยายพิเศษในเรื่อง “อุดมการณ์ความรักชาติ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
5.  ด้านการส่งเสริมให้มีจิตอาสา และมีความผูกพันในหมู่คณะ โดยการฝึกอบรมในเรื่องการป้องกันและการระงับอัคคีภัย
     การใช้เงื่อนเชือกในงานบรรเทาสาธารณภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเจ็บในสถานการณ์ต่างๆ 
     เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย จนเกิดความมั่นใจในการนำไปบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม