ประชาสัมพันธ์

          กองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ร่วมกับ โรงเรียนบ้านจันอุย จัดงานวันเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจันอุย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 1 too many SQL variables: DELETE FROM {search_total} WHERE ( (word = :db_condition_placeholder_0) OR (word = :db_condition_placeholder_1) OR (word = :db_condition_placeholder_2) OR (word = :db_condition_placeholder_3) OR (word = :db_condition_placeholder_4) OR (word = :db_condition_placeholder_5) OR (word = :db_condition_placeholder_6) OR (word = :db_condition_placeholder_7) OR (word = :db_condition_placeholder_8) OR (word = :db_condition_placeholder_9) OR (word = :db_condition_placeholder_10) OR (word = :db_condition_placeholder_11) OR (word = :db_condition_placeholder_12) OR (word = :db_condition_placeholder_13) OR (word = :db_condition_placeholder_14) OR (word = :db_condition_placeholder_15) OR (word = :db_condition_placeholder_16) OR (word = :db_condition_placeholder_17) OR (word = :db_condition_placeholder_18) OR (word = :db_condition_placeholder_19) OR (word = :db_condition_placeholder_20) OR (word = :db_condition_placeholder_21) OR (word = :db_condition_placeholder_22) OR (word = :db_condition_placeholder_23) OR (word = :db_condition_placeholder_24) OR (word = :db_condition_placeholder_25) OR (word = :db_condition_placeholder_26) OR (word = :db_condition_placeholder_27) OR (word = :db_condition_placeholder_28) OR (word = :db_condition_placeholder_29) OR (word = :db_condition_placeholder_30) OR (word = :db_condition_placeholder_31) OR (word = :db_condition_placeholder_32) OR (word = :db_condition_placeholder_33) OR (word = :db_condition_placeholder_34) OR (word = :db_condition_placeholder_35) OR (word = :db_condition_placeholder_36) OR (word = :db_condition_placeholder_37) OR (word = :db_condition_placeholder_38) OR (word = :db_condition_placeholder_39) OR (word = :db_condition_placeholder_40) OR (word = :db_condition_placeholder_41) OR (word = :db_condition_placeholder_42) OR (word = :db_condition_placeholder_43) OR (word = :db_condition_placeholder_44) OR (word = :db_condition_placeholder_45) OR (word = :db_condition_placeholder_46) OR (word = :db_condition_placeholder_47) OR (word = :db_condition_placeholder_48) OR (word = :db_condition_placeholder_49) OR (word = :db_condition_placeholder_50) OR (word = :db_condition_placeholder_51) OR (word = :db_condition_placeholder_52) OR (word = :db_condition_placeholder_53) OR (word = :db_condition_placeholder_54) OR (word = :db_condition_placeholder_55) OR (word = :db_condition_placeholder_56) OR (word = :db_condition_placeholder_57) OR (word = :db_condition_placeholder_58) OR (word = :db_condition_placeholder_59) OR (word = :db_condition_placeholder_60) OR (word = :db_condition_placeholder_61) OR (word = :db_condition_placeholder_62) OR (word = :db_condition_placeholder_63) OR (word = :db_condition_placeholder_64) OR (word = :db_condition_placeholder_65) OR (word = :db_condition_placeholder_66) OR (word = :db_condition_placeholder_67) OR (word = :db_condition_placeholder_68) OR (word = :db_condition_placeholder_69) OR (word = :db_condition_placeholder_70) OR (word = :db_condition_placeholder_71) OR (word = :db_condition_placeholder_72) OR (word = :db_condition_placeholder_73) OR (word = :db_condition_placeholder_74) OR (word = :db_condition_placeholder_75) OR (word = :db_condition_placeholder_76) OR (word = :db_condition_placeholder_77) OR (word = :db_condition_placeholder_78) OR (word = :db_condition_placeholder_79) OR (word = :db_condition_placeholder_80) OR (word = :db_condition_placeholder_81) OR (word = :db_condition_placeholder_82) OR (word = :db_condition_placeholder_83) OR (word = :db_condition_placeholder_84) OR (word = :db_condition_placeholder_85) OR (word = :db_condition_placeholder_86) OR (word = :db_condition_placeholder_87) OR (word = :db_condition_placeholder_88) OR (word = :db_condition_placeholder_89) OR (word = :db_condition_placeholder_90) OR (word = :db_condition_placeholder_91) OR (word = :db_condition_placeholder_92) OR (word = :db_condition_placeholder_93) OR (word = :db_condition_placeholder_94) OR (word = :db_condition_placeholder_95) OR (word = :db_condition_placeholder_96) OR (word = :db_condition_placeholder_97) OR (word = :db_condition_placeholder_98) OR (word = :db_condition_placeholder_99) OR (word = :db_condition_placeholder_100) OR (word = :db_condition_placeholder_101) OR (word = :db_condition_placeholder_102) OR (word = :db_condition_placeholder_103) OR (word = :db_condition_placeholder_104) OR (word = :db_condition_placeholder_105) OR (word = :db_condition_placeholder_106) OR (word = :db_condition_placeholder_107) OR (word = :db_condition_placeholder_108) OR (word = :db_condition_placeholder_109) OR (word = :db_condition_placeholder_110) OR (word = :db_condition_placeholder_111) OR (word = :db_condition_placeholder_112) OR (word = :db_condition_placeholder_113) OR (word = :db_condition_placeholder_114) OR (word = :db_condition_placeholder_115) OR (word = :db_condition_placeholder_116) OR (word = :db_condition_placeholder_117) OR (word = :db_condition_placeholder_118) OR (word = :db_condition_placeholder_119) OR (word = :db_condition_placeholder_120) OR (word = :db_condition_placeholder_121) OR (word = :db_condition_placeholder_122) OR (word = :db_condition_placeholder_123) OR (word = :db_condition_placeholder_124) OR (word = :db_condition_placeholder_125) OR (word = :db_condition_placeholder_126) OR (word = :db_condition_placeholder_127) OR (word = :db_condition_placeholder_128) OR (word = :db_condition_placeholder_129) OR (word = :db_condition_placeholder_130) OR (word = :db_condition_placeholder_131) OR (word = :db_condition_placeholder_132) OR (word = :db_condition_placeholder_133) OR (word = :db_condition_placeholder_134) OR (word = :db_condition_placeholder_135) OR (word = :db_condition_placeholder_136) OR (word = :db_condition_placeholder_137) OR (word = :db_condition_placeholder_138) OR (word = :db_condition_placeholder_139) OR (word = :db_condition_placeholder_140) OR (word = :db_condition_placeholder_141) OR (word = :db_condition_placeholder_142) OR (word = :db_condition_placeholder_143) OR (word = :db_condition_placeholder_144) OR (word = :db_condition_placeholder_145) OR (word = :db_condition_placeholder_146) OR (word = :db_condition_placeholder_147) OR (word = :db_condition_placeholder_148) OR (word = :db_condition_placeholder_149) OR (word = :db_condition_placeholder_150) OR (word = :db_condition_placeholder_151) OR (word = :db_condition_placeholder_152) OR (word = :db_condition_placeholder_153) OR (word = :db_condition_placeholder_154) OR (word = :db_condition_placeholder_155) OR (word = :db_condition_placeholder_156) OR (word = :db_condition_placeholder_157) OR (word = :db_condition_placeholder_158) OR (word = :db_condition_placeholder_159) OR (word = :db_condition_placeholder_160) OR (word = :db_condition_placeholder_161) OR (word = :db_condition_placeholder_162) OR (word = :db_condition_placeholder_163) OR (word = :db_condition_placeholder_164) OR (word = :db_condition_placeholder_165) OR (word = :db_condition_placeholder_166) OR (word = :db_condition_placeholder_167) OR (word = :db_condition_placeholder_168) OR (word = :db_condition_placeholder_169) OR (word = :db_condition_placeholder_170) OR (word = :db_condition_placeholder_171) OR (word = :db_condition_placeholder_172) OR (word = :db_condition_placeholder_173) OR (word = :db_condition_placeholder_174) OR (word = :db_condition_placeholder_175) OR (word = :db_condition_placeholder_176) OR (word = :db_condition_placeholder_177) OR (word = :db_condition_placeholder_178) OR (word = :db_condition_placeholder_179) OR (word = :db_condition_placeholder_180) OR (word = :db_condition_placeholder_181) OR (word = :db_condition_placeholder_182) OR (word = :db_condition_placeholder_183) OR (word = :db_condition_placeholder_184) OR (word = :db_condition_placeholder_185) OR (word = :db_condition_placeholder_186) OR (word = :db_condition_placeholder_187) OR (word = :db_condition_placeholder_188) OR (word = :db_condition_placeholder_189) OR (word = :db_condition_placeholder_190) OR (word = :db_condition_placeholder_191) OR (word = :db_condition_placeholder_192) OR (word = :db_condition_placeholder_193) OR (word = :db_condition_placeholder_194) OR (word = :db_condition_placeholder_195) OR (word = :db_condition_placeholder_196) OR (word = :db_condition_placeholder_197) OR (word = :db_condition_placeholder_198) OR (word = :db_condition_placeholder_199) OR (word = :db_condition_placeholder_200) OR (word = :db_condition_placeholder_201) OR (word = :db_condition_placeholder_202) OR (word = :db_condition_placeholder_203) OR (word = :db_condition_placeholder_204) OR (word = :db_condition_placeholder_205) OR (word = :db_condition_placeholder_206) OR (word = :db_condition_placeholder_207) OR (word = :db_condition_placeholder_208) OR (word = :db_condition_placeholder_209) OR (word = :db_condition_placeholder_210) OR (word = :db_condition_placeholder_211) OR (word = :db_condition_placeholder_212) OR (word = :db_condition_placeholder_213) OR (word = :db_condition_placeholder_214) OR (word = :db_condition_placeholder_215) OR (word = :db_condition_placeholder_216) OR (word = :db_condition_placeholder_217) OR (word = :db_condition_placeholder_218) OR (word = :db_condition_placeholder_219) OR (word = :db_condition_placeholder_220) OR (word = :db_condition_placeholder_221) OR (word = :db_condition_placeholder_222) OR (word = :db_condition_placeholder_223) OR (word = :db_condition_placeholder_224) OR (word = :db_condition_placeholder_225) OR (word = :db_condition_placeholder_226) OR (word = :db_condition_placeholder_227) OR (word = :db_condition_placeholder_228) OR (word = :db_condition_placeholder_229) OR (word = :db_condition_placeholder_230) OR (word = :db_condition_placeholder_231) OR (word = :db_condition_placeholder_232) OR (word = :db_condition_placeholder_233) OR (word = :db_condition_placeholder_234) OR (word = :db_condition_placeholder_235) OR (word = :db_condition_placeholder_236) OR (word = :db_condition_placeholder_237) OR (word = :db_condition_placeholder_238) OR (word = :db_condition_placeholder_239) OR (word = :db_condition_placeholder_240) OR (word = :db_condition_placeholder_241) OR (word = :db_condition_placeholder_242) OR (word = :db_condition_placeholder_243) OR (word = :db_condition_placeholder_244) OR (word = :db_condition_placeholder_245) OR (word = :db_condition_placeholder_246) OR (word = :db_condition_placeholder_247) OR (word = :db_condition_placeholder_248) OR (word = :db_condition_placeholder_249) OR (word = :db_condition_placeholder_250) OR (word = :db_condition_placeholder_251) OR (word = :db_condition_placeholder_252) OR (word = :db_condition_placeholder_253) OR (word = :db_condition_placeholder_254) OR (word = :db_condition_placeholder_255) OR (word = :db_condition_placeholder_256) OR (word = :db_condition_placeholder_257) OR (word = :db_condition_placeholder_258) OR (word = :db_condition_placeholder_259) OR (word = :db_condition_placeholder_260) OR (word = :db_condition_placeholder_261) OR (word = :db_condition_placeholder_262) OR (word = :db_condition_placeholder_263) OR (word = :db_condition_placeholder_264) OR (word = :db_condition_placeholder_265) OR (word = :db_condition_placeholder_266) OR (word = :db_condition_placeholder_267) OR (word = :db_condition_placeholder_268) OR (word = :db_condition_placeholder_269) OR (word = :db_condition_placeholder_270) OR (word = :db_condition_placeholder_271) OR (word = :db_condition_placeholder_272) OR (word = :db_condition_placeholder_273) OR (word = :db_condition_placeholder_274) OR (word = :db_condition_placeholder_275) OR (word = :db_condition_placeholder_276) OR (word = :db_condition_placeholder_277) OR (word = :db_condition_placeholder_278) OR (word = :db_condition_placeholder_279) OR (word = :db_condition_placeholder_280) OR (word = :db_condition_placeholder_281) OR (word = :db_condition_placeholder_282) OR (word = :db_condition_placeholder_283) OR (word = :db_condition_placeholder_284) OR (word = :db_condition_placeholder_285) OR (word = :db_condition_placeholder_286) OR (word = :db_condition_placeholder_287) OR (word = :db_condition_placeholder_288) OR (word = :db_condition_placeholder_289) OR (word = :db_condition_placeholder_290) OR (word = :db_condition_placeholder_291) OR (word = :db_condition_placeholder_292) OR (word = :db_condition_placeholder_293) OR (word = :db_condition_placeholder_294) OR (word = :db_condition_placeholder_295) OR (word = :db_condition_placeholder_296) OR (word = :db_condition_placeholder_297) OR (word = :db_condition_placeholder_298) OR (word = :db_condition_placeholder_299) OR (word = :db_condition_placeholder_300) OR (word = :db_condition_placeholder_301) OR (word = :db_condition_placeholder_302) OR (word = :db_condition_placeholder_303) OR (word = :db_condition_placeholder_304) OR (word = :db_condition_placeholder_305) OR (word = :db_condition_placeholder_306) OR (word = :db_condition_placeholder_307) OR (word = :db_condition_placeholder_308) OR (word = :db_condition_placeholder_309) OR (word = :db_condition_placeholder_310) OR (word = :db_condition_placeholder_311) OR (word = :db_condition_placeholder_312) OR (word = :db_condition_placeholder_313) OR (word = :db_condition_placeholder_314) OR (word = :db_condition_placeholder_315) OR (word = :db_condition_placeholder_316) OR (word = :db_condition_placeholder_317) OR (word = :db_condition_placeholder_318) OR (word = :db_condition_placeholder_319) OR (word = :db_condition_placeholder_320) OR (word = :db_condition_placeholder_321) OR (word = :db_condition_placeholder_322) OR (word = :db_condition_placeholder_323) OR (word = :db_condition_placeholder_324) OR (word = :db_condition_placeholder_325) OR (word = :db_condition_placeholder_326) OR (word = :db_condition_placeholder_327) OR (word = :db_condition_placeholder_328) OR (word = :db_condition_placeholder_329) OR (word = :db_condition_placeholder_330) OR (word = :db_condition_placeholder_331) OR (word = :db_condition_placeholder_332) OR (word = :db_condition_placeholder_333) OR (word = :db_condition_placeholder_334) OR (word = :db_condition_placeholder_335) OR (word = :db_condition_placeholder_336) OR (word = :db_condition_placeholder_337) OR (word = :db_condition_placeholder_338) OR (word = :db_condition_placeholder_339) OR (word = :db_condition_placeholder_340) OR (word = :db_condition_placeholder_341) OR (word = :db_condition_placeholder_342) OR (word = :db_condition_placeholder_343) OR (word = :db_condition_placeholder_344) OR (word = :db_condition_placeholder_345) OR (word = :db_condition_placeholder_346) OR (word = :db_condition_placeholder_347) OR (word = :db_condition_placeholder_348) OR (word = :db_condition_placeholder_349) OR (word = :db_condition_placeholder_350) OR (word = :db_condition_placeholder_351) OR (word = :db_condition_placeholder_352) OR (word = :db_condition_placeholder_353) OR (word = :db_condition_placeholder_354) OR (word = :db_condition_placeholder_355) OR (word = :db_condition_placeholder_356) OR (word = :db_condition_placeholder_357) OR (word = :db_condition_placeholder_358) OR (word = :db_condition_placeholder_359) OR (word = :db_condition_placeholder_360) OR (word = :db_condition_placeholder_361) OR (word = :db_condition_placeholder_362) OR (word = :db_condition_placeholder_363) OR (word = :db_condition_placeholder_364) OR (word = :db_condition_placeholder_365) OR (word = :db_condition_placeholder_366) OR (word = :db_condition_placeholder_367) OR (word = :db_condition_placeholder_368) OR (word = :db_condition_placeholder_369) OR (word = :db_condition_placeholder_370) OR (word = :db_condition_placeholder_371) OR (word = :db_condition_placeholder_372) OR (word = :db_condition_placeholder_373) OR (word = :db_condition_placeholder_374) OR (word = :db_condition_placeholder_375) OR (word = :db_condition_placeholder_376) OR (word = :db_condition_placeholder_377) OR (word = :db_condition_placeholder_378) OR (word = :db_condition_placeholder_379) OR (word = :db_condition_placeholder_380) OR (word = :db_condition_placeholder_381) OR (word = :db_condition_placeholder_382) OR (word = :db_condition_placeholder_383) OR (word = :db_condition_placeholder_384) OR (word = :db_condition_placeholder_385) OR (word = :db_condition_placeholder_386) OR (word = :db_condition_placeholder_387) OR (word = :db_condition_placeholder_388) OR (word = :db_condition_placeholder_389) OR (word = :db_condition_placeholder_390) OR (word = :db_condition_placeholder_391) OR (word = :db_condition_placeholder_392) OR (word = :db_condition_placeholder_393) OR (word = :db_condition_placeholder_394) OR (word = :db_condition_placeholder_395) OR (word = :db_condition_placeholder_396) OR (word = :db_condition_placeholder_397) OR (word = :db_condition_placeholder_398) OR (word = :db_condition_placeholder_399) OR (word = :db_condition_placeholder_400) OR (word = :db_condition_placeholder_401) OR (word = :db_condition_placeholder_402) OR (word = :db_condition_placeholder_403) OR (word = :db_condition_placeholder_404) OR (word = :db_condition_placeholder_405) OR (word = :db_condition_placeholder_406) OR (word = :db_condition_placeholder_407) OR (word = :db_condition_placeholder_408) OR (word = :db_condition_placeholder_409) OR (word = :db_condition_placeholder_410) OR (word = :db_condition_placeholder_411) OR (word = :db_condition_placeholder_412) OR (word = :db_condition_placeholder_413) OR (word = :db_condition_placeholder_414) OR (word = :db_condition_placeholder_415) OR (word = :db_condition_placeholder_416) OR (word = :db_condition_placeholder_417) OR (word = :db_condition_placeholder_418) OR (word = :db_condition_placeholder_419) OR (word = :db_condition_placeholder_420) OR (word = :db_condition_placeholder_421) OR (word = :db_condition_placeholder_422) OR (word = :db_condition_placeholder_423) OR (word = :db_condition_placeholder_424) OR (word = :db_condition_placeholder_425) OR (word = :db_condition_placeholder_426) OR (word = :db_condition_placeholder_427) OR (word = :db_condition_placeholder_428) OR (word = :db_condition_placeholder_429) OR (word = :db_condition_placeholder_430) OR (word = :db_condition_placeholder_431) OR (word = :db_condition_placeholder_432) OR (word = :db_condition_placeholder_433) OR (word = :db_condition_placeholder_434) OR (word = :db_condition_placeholder_435) OR (word = :db_condition_placeholder_436) OR (word = :db_condition_placeholder_437) OR (word = :db_condition_placeholder_438) OR (word = :db_condition_placeholder_439) OR (word = :db_condition_placeholder_440) OR (word = :db_condition_placeholder_441) OR (word = :db_condition_placeholder_442) OR (word = :db_condition_placeholder_443) OR (word = :db_condition_placeholder_444) OR (word = :db_condition_placeholder_445) OR (word = :db_condition_placeholder_446) OR (word = :db_condition_placeholder_447) OR (word = :db_condition_placeholder_448) OR (word = :db_condition_placeholder_449) OR (word = :db_condition_placeholder_450) OR (word = :db_condition_placeholder_451) OR (word = :db_condition_placeholder_452) OR (word = :db_condition_placeholder_453) OR (word = :db_condition_placeholder_454) OR (word = :db_condition_placeholder_455) OR (word = :db_condition_placeholder_456) OR (word = :db_condition_placeholder_457) OR (word = :db_condition_placeholder_458) OR (word = :db_condition_placeholder_459) OR (word = :db_condition_placeholder_460) OR (word = :db_condition_placeholder_461) OR (word = :db_condition_placeholder_462) OR (word = :db_condition_placeholder_463) OR (word = :db_condition_placeholder_464) OR (word = :db_condition_placeholder_465) OR (word = :db_condition_placeholder_466) OR (word = :db_condition_placeholder_467) OR (word = :db_condition_placeholder_468) OR (word = :db_condition_placeholder_469) OR (word = :db_condition_placeholder_470) OR (word = :db_condition_placeholder_471) OR (word = :db_condition_placeholder_472) OR (word = :db_condition_placeholder_473) OR (word = :db_condition_placeholder_474) OR (word = :db_condition_placeholder_475) OR (word = :db_condition_placeholder_476) OR (word = :db_condition_placeholder_477) OR (word = :db_condition_placeholder_478) OR (word = :db_condition_placeholder_479) OR (word = :db_condition_placeholder_480) OR (word = :db_condition_placeholder_481) OR (word = :db_condition_placeholder_482) OR (word = :db_condition_placeholder_483) OR (word = :db_condition_placeholder_484) OR (word = :db_condition_placeholder_485) OR (word = :db_condition_placeholder_486) OR (word = :db_condition_placeholder_487) OR (word = :db_condition_placeholder_488) OR (word = :db_condition_placeholder_489) OR (word = :db_condition_placeholder_490) OR (word = :db_condition_placeholder_491) OR (word = :db_condition_placeholder_492) OR (word = :db_condition_placeholder_493) OR (word = :db_condition_placeholder_494) OR (word = :db_condition_placeholder_495) OR (word = :db_condition_placeholder_496) OR (word = :db_condition_placeholder_497) OR (word = :db_condition_placeholder_498) OR (word = :db_condition_placeholder_499) OR (word = :db_condition_placeholder_500) OR (word = :db_condition_placeholder_501) OR (word = :db_condition_placeholder_502) OR (word = :db_condition_placeholder_503) OR (word = :db_condition_placeholder_504) OR (word = :db_condition_placeholder_505) OR (word = :db_condition_placeholder_506) OR (word = :db_condition_placeholder_507) OR (word = :db_condition_placeholder_508) OR (word = :db_condition_placeholder_509) OR (word = :db_condition_placeholder_510) OR (word = :db_condition_placeholder_511) OR (word = :db_condition_placeholder_512) OR (word = :db_condition_placeholder_513) OR (word = :db_condition_placeholder_514) OR (word = :db_condition_placeholder_515) OR (word = :db_condition_placeholder_516) OR (word = :db_condition_placeholder_517) OR (word = :db_condition_placeholder_518) OR (word = :db_condition_placeholder_519) OR (word = :db_condition_placeholder_520) OR (word = :db_condition_placeholder_521) OR (word = :db_condition_placeholder_522) OR (word = :db_condition_placeholder_523) OR (word = :db_condition_placeholder_524) OR (word = :db_condition_placeholder_525) OR (word = :db_condition_placeholder_526) OR (word = :db_condition_placeholder_527) OR (word = :db_condition_placeholder_528) OR (word = :db_condition_placeholder_529) OR (word = :db_condition_placeholder_530) OR (word = :db_condition_placeholder_531) OR (word = :db_condition_placeholder_532) OR (word = :db_condition_placeholder_533) OR (word = :db_condition_placeholder_534) OR (word = :db_condition_placeholder_535) OR (word = :db_condition_placeholder_536) OR (word = :db_condition_placeholder_537) OR (word = :db_condition_placeholder_538) OR (word = :db_condition_placeholder_539) OR (word = :db_condition_placeholder_540) OR (word = :db_condition_placeholder_541) OR (word = :db_condition_placeholder_542) OR (word = :db_condition_placeholder_543) OR (word = :db_condition_placeholder_544) OR (word = :db_condition_placeholder_545) OR (word = :db_condition_placeholder_546) OR (word = :db_condition_placeholder_547) OR (word = :db_condition_placeholder_548) OR (word = :db_condition_placeholder_549) OR (word = :db_condition_placeholder_550) OR (word = :db_condition_placeholder_551) OR (word = :db_condition_placeholder_552) OR (word = :db_condition_placeholder_553) OR (word = :db_condition_placeholder_554) OR (word = :db_condition_placeholder_555) OR (word = :db_condition_placeholder_556) OR (word = :db_condition_placeholder_557) OR (word = :db_condition_placeholder_558) OR (word = :db_condition_placeholder_559) OR (word = :db_condition_placeholder_560) OR (word = :db_condition_placeholder_561) OR (word = :db_condition_placeholder_562) OR (word = :db_condition_placeholder_563) OR (word = :db_condition_placeholder_564) OR (word = :db_condition_placeholder_565) OR (word = :db_condition_placeholder_566) OR (word = :db_condition_placeholder_567) OR (word = :db_condition_placeholder_568) OR (word = :db_condition_placeholder_569) OR (word = :db_condition_placeholder_570) OR (word = :db_condition_placeholder_571) OR (word = :db_condition_placeholder_572) OR (word = :db_condition_placeholder_573) OR (word = :db_condition_placeholder_574) OR (word = :db_condition_placeholder_575) OR (word = :db_condition_placeholder_576) OR (word = :db_condition_placeholder_577) OR (word = :db_condition_placeholder_578) OR (word = :db_condition_placeholder_579) OR (word = :db_condition_placeholder_580) OR (word = :db_condition_placeholder_581) OR (word = :db_condition_placeholder_582) OR (word = :db_condition_placeholder_583) OR (word = :db_condition_placeholder_584) OR (word = :db_condition_placeholder_585) OR (word = :db_condition_placeholder_586) OR (word = :db_condition_placeholder_587) OR (word = :db_condition_placeholder_588) OR (word = :db_condition_placeholder_589) OR (word = :db_condition_placeholder_590) OR (word = :db_condition_placeholder_591) OR (word = :db_condition_placeholder_592) OR (word = :db_condition_placeholder_593) OR (word = :db_condition_placeholder_594) OR (word = :db_condition_placeholder_595) OR (word = :db_condition_placeholder_596) OR (word = :db_condition_placeholder_597) OR (word = :db_condition_placeholder_598) OR (word = :db_condition_placeholder_599) OR (word = :db_condition_placeholder_600) OR (word = :db_condition_placeholder_601) OR (word = :db_condition_placeholder_602) OR (word = :db_condition_placeholder_603) OR (word = :db_condition_placeholder_604) OR (word = :db_condition_placeholder_605) OR (word = :db_condition_placeholder_606) OR (word = :db_condition_placeholder_607) OR (word = :db_condition_placeholder_608) OR (word = :db_condition_placeholder_609) OR (word = :db_condition_placeholder_610) OR (word = :db_condition_placeholder_611) OR (word = :db_condition_placeholder_612) OR (word = :db_condition_placeholder_613) OR (word = :db_condition_placeholder_614) OR (word = :db_condition_placeholder_615) OR (word = :db_condition_placeholder_616) OR (word = :db_condition_placeholder_617) OR (word = :db_condition_placeholder_618) OR (word = :db_condition_placeholder_619) OR (word = :db_condition_placeholder_620) OR (word = :db_condition_placeholder_621) OR (word = :db_condition_placeholder_622) OR (word = :db_condition_placeholder_623) OR (word = :db_condition_placeholder_624) OR (word = :db_condition_placeholder_625) OR (word = :db_condition_placeholder_626) OR (word = :db_condition_placeholder_627) OR (word = :db_condition_placeholder_628) OR (word = :db_condition_placeholder_629) OR (word = :db_condition_placeholder_630) OR (word = :db_condition_placeholder_631) OR (word = :db_condition_placeholder_632) OR (word = :db_condition_placeholder_633) OR (word = :db_condition_placeholder_634) OR (word = :db_condition_placeholder_635) OR (word = :db_condition_placeholder_636) OR (word = :db_condition_placeholder_637) OR (word = :db_condition_placeholder_638) OR (word = :db_condition_placeholder_639) OR (word = :db_condition_placeholder_640) OR (word = :db_condition_placeholder_641) OR (word = :db_condition_placeholder_642) OR (word = :db_condition_placeholder_643) OR (word = :db_condition_placeholder_644) OR (word = :db_condition_placeholder_645) OR (word = :db_condition_placeholder_646) OR (word = :db_condition_placeholder_647) OR (word = :db_condition_placeholder_648) OR (word = :db_condition_placeholder_649) OR (word = :db_condition_placeholder_650) OR (word = :db_condition_placeholder_651) OR (word = :db_condition_placeholder_652) OR (word = :db_condition_placeholder_653) OR (word = :db_condition_placeholder_654) OR (word = :db_condition_placeholder_655) OR (word = :db_condition_placeholder_656) OR (word = :db_condition_placeholder_657) OR (word = :db_condition_placeholder_658) OR (word = :db_condition_placeholder_659) OR (word = :db_condition_placeholder_660) OR (word = :db_condition_placeholder_661) OR (word = :db_condition_placeholder_662) OR (word = :db_condition_placeholder_663) OR (word = :db_condition_placeholder_664) OR (word = :db_condition_placeholder_665) OR (word = :db_condition_placeholder_666) OR (word = :db_condition_placeholder_667) OR (word = :db_condition_placeholder_668) OR (word = :db_condition_placeholder_669) OR (word = :db_condition_placeholder_670) OR (word = :db_condition_placeholder_671) OR (word = :db_condition_placeholder_672) OR (word = :db_condition_placeholder_673) OR (word = :db_condition_placeholder_674) OR (word = :db_condition_placeholder_675) OR (word = :db_condition_placeholder_676) OR (word = :db_condition_placeholder_677) OR (word = :db_condition_placeholder_678) OR (word = :db_condition_placeholder_679) OR (word = :db_condition_placeholder_680) OR (word = :db_condition_placeholder_681) OR (word = :db_condition_placeholder_682) OR (word = :db_condition_placeholder_683) OR (word = :db_condition_placeholder_684) OR (word = :db_condition_placeholder_685) OR (word = :db_condition_placeholder_686) OR (word = :db_condition_placeholder_687) OR (word = :db_condition_placeholder_688) OR (word = :db_condition_placeholder_689) OR (word = :db_condition_placeholder_690) OR (word = :db_condition_placeholder_691) OR (word = :db_condition_placeholder_692) OR (word = :db_condition_placeholder_693) OR (word = :db_condition_placeholder_694) OR (word = :db_condition_placeholder_695) OR (word = :db_condition_placeholder_696) OR (word = :db_condition_placeholder_697) OR (word = :db_condition_placeholder_698) OR (word = :db_condition_placeholder_699) OR (word = :db_condition_placeholder_700) OR (word = :db_condition_placeholder_701) OR (word = :db_condition_placeholder_702) OR (word = :db_condition_placeholder_703) OR (word = :db_condition_placeholder_704) OR (word = :db_condition_placeholder_705) OR (word = :db_condition_placeholder_706) OR (word = :db_condition_placeholder_707) OR (word = :db_condition_placeholder_708) OR (word = :db_condition_placeholder_709) OR (word = :db_condition_placeholder_710) OR (word = :db_condition_placeholder_711) OR (word = :db_condition_placeholder_712) OR (word = :db_condition_placeholder_713) OR (word = :db_condition_placeholder_714) OR (word = :db_condition_placeholder_715) OR (word = :db_condition_placeholder_716) OR (word = :db_condition_placeholder_717) OR (word = :db_condition_placeholder_718) OR (word = :db_condition_placeholder_719) OR (word = :db_condition_placeholder_720) OR (word = :db_condition_placeholder_721) OR (word = :db_condition_placeholder_722) OR (word = :db_condition_placeholder_723) OR (word = :db_condition_placeholder_724) OR (word = :db_condition_placeholder_725) OR (word = :db_condition_placeholder_726) OR (word = :db_condition_placeholder_727) OR (word = :db_condition_placeholder_728) OR (word = :db_condition_placeholder_729) OR (word = :db_condition_placeholder_730) OR (word = :db_condition_placeholder_731) OR (word = :db_condition_placeholder_732) OR (word = :db_condition_placeholder_733) OR (word = :db_condition_placeholder_734) OR (word = :db_condition_placeholder_735) OR (word = :db_condition_placeholder_736) OR (word = :db_condition_placeholder_737) OR (word = :db_condition_placeholder_738) OR (word = :db_condition_placeholder_739) OR (word = :db_condition_placeholder_740) OR (word = :db_condition_placeholder_741) OR (word = :db_condition_placeholder_742) OR (word = :db_condition_placeholder_743) OR (word = :db_condition_placeholder_744) OR (word = :db_condition_placeholder_745) OR (word = :db_condition_placeholder_746) OR (word = :db_condition_placeholder_747) OR (word = :db_condition_placeholder_748) OR (word = :db_condition_placeholder_749) OR (word = :db_condition_placeholder_750) OR (word = :db_condition_placeholder_751) OR (word = :db_condition_placeholder_752) OR (word = :db_condition_placeholder_753) OR (word = :db_condition_placeholder_754) OR (word = :db_condition_placeholder_755) OR (word = :db_condition_placeholder_756) OR (word = :db_condition_placeholder_757) OR (word = :db_condition_placeholder_758) OR (word = :db_condition_placeholder_759) OR (word = :db_condition_placeholder_760) OR (word = :db_condition_placeholder_761) OR (word = :db_condition_placeholder_762) OR (word = :db_condition_placeholder_763) OR (word = :db_condition_placeholder_764) OR (word = :db_condition_placeholder_765) OR (word = :db_condition_placeholder_766) OR (word = :db_condition_placeholder_767) OR (word = :db_condition_placeholder_768) OR (word = :db_condition_placeholder_769) OR (word = :db_condition_placeholder_770) OR (word = :db_condition_placeholder_771) OR (word = :db_condition_placeholder_772) OR (word = :db_condition_placeholder_773) OR (word = :db_condition_placeholder_774) OR (word = :db_condition_placeholder_775) OR (word = :db_condition_placeholder_776) OR (word = :db_condition_placeholder_777) OR (word = :db_condition_placeholder_778) OR (word = :db_condition_placeholder_779) OR (word = :db_condition_placeholder_780) OR (word = :db_condition_placeholder_781) OR (word = :db_condition_placeholder_782) OR (word = :db_condition_placeholder_783) OR (word = :db_condition_placeholder_784) OR (word = :db_condition_placeholder_785) OR (word = :db_condition_placeholder_786) OR (word = :db_condition_placeholder_787) OR (word = :db_condition_placeholder_788) OR (word = :db_condition_placeholder_789) OR (word = :db_condition_placeholder_790) OR (word = :db_condition_placeholder_791) OR (word = :db_condition_placeholder_792) OR (word = :db_condition_placeholder_793) OR (word = :db_condition_placeholder_794) OR (word = :db_condition_placeholder_795) OR (word = :db_condition_placeholder_796) OR (word = :db_condition_placeholder_797) OR (word = :db_condition_placeholder_798) OR (word = :db_condition_placeholder_799) OR (word = :db_condition_placeholder_800) OR (word = :db_condition_placeholder_801) OR (word = :db_condition_placeholder_802) OR (word = :db_condition_placeholder_803) OR (word = :db_condition_placeholder_804) OR (word = :db_condition_placeholder_805) OR (word = :db_condition_placeholder_806) OR (word = :db_condition_placeholder_807) OR (word = :db_condition_placeholder_808) OR (word = :db_condition_placeholder_809) OR (word = :db_condition_placeholder_810) OR (word = :db_condition_placeholder_811) OR (word = :db_condition_placeholder_812) OR (word = :db_condition_placeholder_813) OR (word = :db_condition_placeholder_814) OR (word = :db_condition_placeholder_815) OR (word = :db_condition_placeholder_816) OR (word = :db_condition_placeholder_817) OR (word = :db_condition_placeholder_818) OR (word = :db_condition_placeholder_819) OR (word = :db_condition_placeholder_820) OR (word = :db_condition_placeholder_821) OR (word = :db_condition_placeholder_822) OR (word = :db_condition_placeholder_823) OR (word = :db_condition_placeholder_824) OR (word = :db_condition_placeholder_825) OR (word = :db_condition_placeholder_826) OR (word = :db_condition_placeholder_827) OR (word = :db_condition_placeholder_828) OR (word = :db_condition_placeholder_829) OR (word = :db_condition_placeholder_830) OR (word = :db_condition_placeholder_831) OR (word = :db_condition_placeholder_832) OR (word = :db_condition_placeholder_833) OR (word = :db_condition_placeholder_834) OR (word = :db_condition_placeholder_835) OR (word = :db_condition_placeholder_836) OR (word = :db_condition_placeholder_837) OR (word = :db_condition_placeholder_838) OR (word = :db_condition_placeholder_839) OR (word = :db_condition_placeholder_840) OR (word = :db_condition_placeholder_841) OR (word = :db_condition_placeholder_842) OR (word = :db_condition_placeholder_843) OR (word = :db_condition_placeholder_844) OR (word = :db_condition_placeholder_845) OR (word = :db_condition_placeholder_846) OR (word = :db_condition_placeholder_847) OR (word = :db_condition_placeholder_848) OR (word = :db_condition_placeholder_849) OR (word = :db_condition_placeholder_850) OR (word = :db_condition_placeholder_851) OR (word = :db_condition_placeholder_852) OR (word = :db_condition_placeholder_853) OR (word = :db_condition_placeholder_854) OR (word = :db_condition_placeholder_855) OR (word = :db_condition_placeholder_856) OR (word = :db_condition_placeholder_857) OR (word = :db_condition_placeholder_858) OR (word = :db_condition_placeholder_859) OR (word = :db_condition_placeholder_860) OR (word = :db_condition_placeholder_861) OR (word = :db_condition_placeholder_862) OR (word = :db_condition_placeholder_863) OR (word = :db_condition_placeholder_864) OR (word = :db_condition_placeholder_865) OR (word = :db_condition_placeholder_866) OR (word = :db_condition_placeholder_867) OR (word = :db_condition_placeholder_868) OR (word = :db_condition_placeholder_869) OR (word = :db_condition_placeholder_870) OR (word = :db_condition_placeholder_871) OR (word = :db_condition_placeholder_872) OR (word = :db_condition_placeholder_873) OR (word = :db_condition_placeholder_874) OR (word = :db_condition_placeholder_875) OR (word = :db_condition_placeholder_876) OR (word = :db_condition_placeholder_877) OR (word = :db_condition_placeholder_878) OR (word = :db_condition_placeholder_879) OR (word = :db_condition_placeholder_880) OR (word = :db_condition_placeholder_881) OR (word = :db_condition_placeholder_882) OR (word = :db_condition_placeholder_883) OR (word = :db_condition_placeholder_884) OR (word = :db_condition_placeholder_885) OR (word = :db_condition_placeholder_886) OR (word = :db_condition_placeholder_887) OR (word = :db_condition_placeholder_888) OR (word = :db_condition_placeholder_889) OR (word = :db_condition_placeholder_890) OR (word = :db_condition_placeholder_891) OR (word = :db_condition_placeholder_892) OR (word = :db_condition_placeholder_893) OR (word = :db_condition_placeholder_894) OR (word = :db_condition_placeholder_895) OR (word = :db_condition_placeholder_896) OR (word = :db_condition_placeholder_897) OR (word = :db_condition_placeholder_898) OR (word = :db_condition_placeholder_899) OR (word = :db_condition_placeholder_900) OR (word = :db_condition_placeholder_901) OR (word = :db_condition_placeholder_902) OR (word = :db_condition_placeholder_903) OR (word = :db_condition_placeholder_904) OR (word = :db_condition_placeholder_905) OR (word = :db_condition_placeholder_906) OR (word = :db_condition_placeholder_907) OR (word = :db_condition_placeholder_908) OR (word = :db_condition_placeholder_909) OR (word = :db_condition_placeholder_910) OR (word = :db_condition_placeholder_911) OR (word = :db_condition_placeholder_912) OR (word = :db_condition_placeholder_913) OR (word = :db_condition_placeholder_914) OR (word = :db_condition_placeholder_915) OR (word = :db_condition_placeholder_916) OR (word = :db_condition_placeholder_917) OR (word = :db_condition_placeholder_918) OR (word = :db_condition_placeholder_919) OR (word = :db_condition_placeholder_920) OR (word = :db_condition_placeholder_921) OR (word = :db_condition_placeholder_922) OR (word = :db_condition_placeholder_923) OR (word = :db_condition_placeholder_924) OR (word = :db_condition_placeholder_925) OR (word = :db_condition_placeholder_926) OR (word = :db_condition_placeholder_927) OR (word = :db_condition_placeholder_928) OR (word = :db_condition_placeholder_929) OR (word = :db_condition_placeholder_930) OR (word = :db_condition_placeholder_931) OR (word = :db_condition_placeholder_932) OR (word = :db_condition_placeholder_933) OR (word = :db_condition_placeholder_934) OR (word = :db_condition_placeholder_935) OR (word = :db_condition_placeholder_936) OR (word = :db_condition_placeholder_937) OR (word = :db_condition_placeholder_938) OR (word = :db_condition_placeholder_939) OR (word = :db_condition_placeholder_940) OR (word = :db_condition_placeholder_941) OR (word = :db_condition_placeholder_942) OR (word = :db_condition_placeholder_943) OR (word = :db_condition_placeholder_944) OR (word = :db_condition_placeholder_945) OR (word = :db_condition_placeholder_946) OR (word = :db_condition_placeholder_947) OR (word = :db_condition_placeholder_948) OR (word = :db_condition_placeholder_949) OR (word = :db_condition_placeholder_950) OR (word = :db_condition_placeholder_951) OR (word = :db_condition_placeholder_952) OR (word = :db_condition_placeholder_953) OR (word = :db_condition_placeholder_954) OR (word = :db_condition_placeholder_955) OR (word = :db_condition_placeholder_956) OR (word = :db_condition_placeholder_957) OR (word = :db_condition_placeholder_958) OR (word = :db_condition_placeholder_959) OR (word = :db_condition_placeholder_960) OR (word = :db_condition_placeholder_961) OR (word = :db_condition_placeholder_962) OR (word = :db_condition_placeholder_963) OR (word = :db_condition_placeholder_964) OR (word = :db_condition_placeholder_965) OR (word = :db_condition_placeholder_966) OR (word = :db_condition_placeholder_967) OR (word = :db_condition_placeholder_968) OR (word = :db_condition_placeholder_969) OR (word = :db_condition_placeholder_970) OR (word = :db_condition_placeholder_971) OR (word = :db_condition_placeholder_972) OR (word = :db_condition_placeholder_973) OR (word = :db_condition_placeholder_974) OR (word = :db_condition_placeholder_975) OR (word = :db_condition_placeholder_976) OR (word = :db_condition_placeholder_977) OR (word = :db_condition_placeholder_978) OR (word = :db_condition_placeholder_979) OR (word = :db_condition_placeholder_980) OR (word = :db_condition_placeholder_981) OR (word = :db_condition_placeholder_982) OR (word = :db_condition_placeholder_983) OR (word = :db_condition_placeholder_984) OR (word = :db_condition_placeholder_985) OR (word = :db_condition_placeholder_986) OR (word = :db_condition_placeholder_987) OR (word = :db_condition_placeholder_988) OR (word = :db_condition_placeholder_989) OR (word = :db_condition_placeholder_990) OR (word = :db_condition_placeholder_991) OR (word = :db_condition_placeholder_992) OR (word = :db_condition_placeholder_993) OR (word = :db_condition_placeholder_994) OR (word = :db_condition_placeholder_995) OR (word = :db_condition_placeholder_996) OR (word = :db_condition_placeholder_997) OR (word = :db_condition_placeholder_998) OR (word = :db_condition_placeholder_999) OR (word = :db_condition_placeholder_1000) OR (word = :db_condition_placeholder_1001) OR (word = :db_condition_placeholder_1002) OR (word = :db_condition_placeholder_1003) OR (word = :db_condition_placeholder_1004) OR (word = :db_condition_placeholder_1005) OR (word = :db_condition_placeholder_1006) OR (word = :db_condition_placeholder_1007) OR (word = :db_condition_placeholder_1008) OR (word = :db_condition_placeholder_1009) OR (word = :db_condition_placeholder_1010) OR (word = :db_condition_placeholder_1011) OR (word = :db_condition_placeholder_1012) OR (word = :db_condition_placeholder_1013) OR (word = :db_condition_placeholder_1014) OR (word = :db_condition_placeholder_1015) OR (word = :db_condition_placeholder_1016) OR (word = :db_condition_placeholder_1017) OR (word = :db_condition_placeholder_1018) OR (word = :db_condition_placeholder_1019) OR (word = :db_condition_placeholder_1020) OR (word = :db_condition_placeholder_1021) OR (word = :db_condition_placeholder_1022) OR (word = :db_condition_placeholder_1023) OR (word = :db_condition_placeholder_1024) OR (word = :db_condition_placeholder_1025) OR (word = :db_condition_placeholder_1026) OR (word = :db_condition_placeholder_1027) OR (word = :db_condition_placeholder_1028) OR (word = :db_condition_placeholder_1029) OR (word = :db_condition_placeholder_1030) OR (word = :db_condition_placeholder_1031) OR (word = :db_condition_placeholder_1032) OR (word = :db_condition_placeholder_1033) OR (word = :db_condition_placeholder_1034) OR (word = :db_condition_placeholder_1035) OR (word = :db_condition_placeholder_1036) OR (word = :db_condition_placeholder_1037) OR (word = :db_condition_placeholder_1038) OR (word = :db_condition_placeholder_1039) OR (word = :db_condition_placeholder_1040) OR (word = :db_condition_placeholder_1041) OR (word = :db_condition_placeholder_1042) OR (word = :db_condition_placeholder_1043) OR (word = :db_condition_placeholder_1044) OR (word = :db_condition_placeholder_1045) OR (word = :db_condition_placeholder_1046) OR (word = :db_condition_placeholder_1047) OR (word = :db_condition_placeholder_1048) OR (word = :db_condition_placeholder_1049) OR (word = :db_condition_placeholder_1050) OR (word = :db_condition_placeholder_1051) OR (word = :db_condition_placeholder_1052) OR (word = :db_condition_placeholder_1053) OR (word = :db_condition_placeholder_1054) OR (word = :db_condition_placeholder_1055) OR (word = :db_condition_placeholder_1056) OR (word = :db_condition_placeholder_1057) OR (word = :db_condition_placeholder_1058) OR (word = :db_condition_placeholder_1059) OR (word = :db_condition_placeholder_1060) OR (word = :db_condition_placeholder_1061) OR (word = :db_condition_placeholder_1062) OR (word = :db_condition_placeholder_1063) OR (word = :db_condition_placeholder_1064) OR (word = :db_condition_placeholder_1065) OR (word = :db_condition_placeholder_1066) OR (word = :db_condition_placeholder_1067) OR (word = :db_condition_placeholder_1068) OR (word = :db_condition_placeholder_1069) OR (word = :db_condition_placeholder_1070) OR (word = :db_condition_placeholder_1071) OR (word = :db_condition_placeholder_1072) OR (word = :db_condition_placeholder_1073) OR (word = :db_condition_placeholder_1074) OR (word = :db_condition_placeholder_1075) OR (word = :db_condition_placeholder_1076) OR (word = :db_condition_placeholder_1077) OR (word = :db_condition_placeholder_1078) OR (word = :db_condition_placeholder_1079) OR (word = :db_condition_placeholder_1080) OR (word = :db_condition_placeholder_1081) OR (word = :db_condition_placeholder_1082) OR (word = :db_condition_placeholder_1083) OR (word = :db_condition_placeholder_1084) OR (word = :db_condition_placeholder_1085) OR (word = :db_condition_placeholder_1086) OR (word = :db_condition_placeholder_1087) OR (word = :db_condition_placeholder_1088) OR (word = :db_condition_placeholder_1089) OR (word = :db_condition_placeholder_1090) OR (word = :db_condition_placeholder_1091) OR (word = :db_condition_placeholder_1092) OR (word = :db_condition_placeholder_1093) OR (word = :db_condition_placeholder_1094) OR (word = :db_condition_placeholder_1095) OR (word = :db_condition_placeholder_1096) OR (word = :db_condition_placeholder_1097) OR (word = :db_condition_placeholder_1098) OR (word = :db_condition_placeholder_1099) OR (word = :db_condition_placeholder_1100) OR (word = :db_condition_placeholder_1101) OR (word = :db_condition_placeholder_1102) OR (word = :db_condition_placeholder_1103) OR (word = :db_condition_placeholder_1104) OR (word = :db_condition_placeholder_1105) OR (word = :db_condition_placeholder_1106) OR (word = :db_condition_placeholder_1107) OR (word = :db_condition_placeholder_1108) OR (word = :db_condition_placeholder_1109) OR (word = :db_condition_placeholder_1110) OR (word = :db_condition_placeholder_1111) OR (word = :db_condition_placeholder_1112) OR (word = :db_condition_placeholder_1113) OR (word = :db_condition_placeholder_1114) OR (word = :db_condition_placeholder_1115) OR (word = :db_condition_placeholder_1116) OR (word = :db_condition_placeholder_1117) OR (word = :db_condition_placeholder_1118) OR (word = :db_condition_placeholder_1119) OR (word = :db_condition_placeholder_1120) OR (word = :db_condition_placeholder_1121) OR (word = :db_condition_placeholder_1122) OR (word = :db_condition_placeholder_1123) OR (word = :db_condition_placeholder_1124) OR (word = :db_condition_placeholder_1125) OR (word = :db_condition_placeholder_1126) OR (word = :db_condition_placeholder_1127) OR (word = :db_condition_placeholder_1128) OR (word = :db_condition_placeholder_1129) OR (word = :db_condition_placeholder_1130) OR (word = :db_condition_placeholder_1131) OR (word = :db_condition_placeholder_1132) OR (word = :db_condition_placeholder_1133) OR (word = :db_condition_placeholder_1134) OR (word = :db_condition_placeholder_1135) OR (word = :db_condition_placeholder_1136) OR (word = :db_condition_placeholder_1137) OR (word = :db_condition_placeholder_1138) OR (word = :db_condition_placeholder_1139) OR (word = :db_condition_placeholder_1140) OR (word = :db_condition_placeholder_1141) OR (word = :db_condition_placeholder_1142) OR (word = :db_condition_placeholder_1143) OR (word = :db_condition_placeholder_1144) OR (word = :db_condition_placeholder_1145) OR (word = :db_condition_placeholder_1146) OR (word = :db_condition_placeholder_1147) OR (word = :db_condition_placeholder_1148) OR (word = :db_condition_placeholder_1149) OR (word = :db_condition_placeholder_1150) OR (word = :db_condition_placeholder_1151) OR (word = :db_condition_placeholder_1152) OR (word = :db_condition_placeholder_1153) OR (word = :db_condition_placeholder_1154) OR (word = :db_condition_placeholder_1155) OR (word = :db_condition_placeholder_1156) OR (word = :db_condition_placeholder_1157) OR (word = :db_condition_placeholder_1158) OR (word = :db_condition_placeholder_1159) OR (word = :db_condition_placeholder_1160) OR (word = :db_condition_placeholder_1161) OR (word = :db_condition_placeholder_1162) OR (word = :db_condition_placeholder_1163) OR (word = :db_condition_placeholder_1164) OR (word = :db_condition_placeholder_1165) OR (word = :db_condition_placeholder_1166) OR (word = :db_condition_placeholder_1167) OR (word = :db_condition_placeholder_1168) OR (word = :db_condition_placeholder_1169) OR (word = :db_condition_placeholder_1170) OR (word = :db_condition_placeholder_1171) OR (word = :db_condition_placeholder_1172) OR (word = :db_condition_placeholder_1173) OR (word = :db_condition_placeholder_1174) OR (word = :db_condition_placeholder_1175) OR (word = :db_condition_placeholder_1176) OR (word = :db_condition_placeholder_1177) OR (word = :db_condition_placeholder_1178) OR (word = :db_condition_placeholder_1179) OR (word = :db_condition_placeholder_1180) OR (word = :db_condition_placeholder_1181) OR (word = :db_condition_placeholder_1182) OR (word = :db_condition_placeholder_1183) OR (word = :db_condition_placeholder_1184) OR (word = :db_condition_placeholder_1185) OR (word = :db_condition_placeholder_1186) OR (word = :db_condition_placeholder_1187) OR (word = :db_condition_placeholder_1188) OR (word = :db_condition_placeholder_1189) OR (word = :db_condition_placeholder_1190) OR (word = :db_condition_placeholder_1191) OR (word = :db_condition_placeholder_1192) OR (word = :db_condition_placeholder_1193) OR (word = :db_condition_placeholder_1194) OR (word = :db_condition_placeholder_1195) OR (word = :db_condition_placeholder_1196) OR (word = :db_condition_placeholder_1197) OR (word = :db_condition_placeholder_1198) OR (word = :db_condition_placeholder_1199) OR (word = :db_condition_placeholder_1200) OR (word = :db_condition_placeholder_1201) OR (word = :db_condition_placeholder_1202) OR (word = :db_condition_placeholder_1203) OR (word = :db_condition_placeholder_1204) OR (word = :db_condition_placeholder_1205) OR (word = :db_condition_placeholder_1206) OR (word = :db_condition_placeholder_1207) OR (word = :db_condition_placeholder_1208) OR (word = :db_condition_placeholder_1209) OR (word = :db_condition_placeholder_1210) OR (word = :db_condition_placeholder_1211) OR (word = :db_condition_placeholder_1212) OR (word = :db_condition_placeholder_1213) OR (word = :db_condition_placeholder_1214) OR (word = :db_condition_placeholder_1215) OR (word = :db_condition_placeholder_1216) OR (word = :db_condition_placeholder_1217) OR (word = :db_condition_placeholder_1218) OR (word = :db_condition_placeholder_1219) OR (word = :db_condition_placeholder_1220) OR (word = :db_condition_placeholder_1221) OR (word = :db_condition_placeholder_1222) OR (word = :db_condition_placeholder_1223) OR (word = :db_condition_placeholder_1224) OR (word = :db_condition_placeholder_1225) OR (word = :db_condition_placeholder_1226) OR (word = :db_condition_placeholder_1227) OR (word = :db_condition_placeholder_1228) OR (word = :db_condition_placeholder_1229) OR (word = :db_condition_placeholder_1230) OR (word = :db_condition_placeholder_1231) OR (word = :db_condition_placeholder_1232) OR (word = :db_condition_placeholder_1233) OR (word = :db_condition_placeholder_1234) OR (word = :db_condition_placeholder_1235) OR (word = :db_condition_placeholder_1236) OR (word = :db_condition_placeholder_1237) OR (word = :db_condition_placeholder_1238) OR (word = :db_condition_placeholder_1239) OR (word = :db_condition_placeholder_1240) OR (word = :db_condition_placeholder_1241) OR (word = :db_condition_placeholder_1242) OR (word = :db_condition_placeholder_1243) OR (word = :db_condition_placeholder_1244) OR (word = :db_condition_placeholder_1245) OR (word = :db_condition_placeholder_1246) OR (word = :db_condition_placeholder_1247) OR (word = :db_condition_placeholder_1248) OR (word = :db_condition_placeholder_1249) OR (word = :db_condition_placeholder_1250) OR (word = :db_condition_placeholder_1251) OR (word = :db_condition_placeholder_1252) OR (word = :db_condition_placeholder_1253) OR (word = :db_condition_placeholder_1254) OR (word = :db_condition_placeholder_1255) OR (word = :db_condition_placeholder_1256) OR (word = :db_condition_placeholder_1257) OR (word = :db_condition_placeholder_1258) OR (word = :db_condition_placeholder_1259) OR (word = :db_condition_placeholder_1260) OR (word = :db_condition_placeholder_1261) OR (word = :db_condition_placeholder_1262) OR (word = :db_condition_placeholder_1263) OR (word = :db_condition_placeholder_1264) OR (word = :db_condition_placeholder_1265) OR (word = :db_condition_placeholder_1266) OR (word = :db_condition_placeholder_1267) OR (word = :db_condition_placeholder_1268) OR (word = :db_condition_placeholder_1269) OR (word = :db_condition_placeholder_1270) OR (word = :db_condition_placeholder_1271) OR (word = :db_condition_placeholder_1272) OR (word = :db_condition_placeholder_1273) OR (word = :db_condition_placeholder_1274) OR (word = :db_condition_placeholder_1275) OR (word = :db_condition_placeholder_1276) OR (word = :db_condition_placeholder_1277) OR (word = :db_condition_placeholder_1278) OR (word = :db_condition_placeholder_1279) OR (word = :db_condition_placeholder_1280) OR (word = :db_condition_placeholder_1281) OR (word = :db_condition_placeholder_1282) OR (word = :db_condition_placeholder_1283) OR (word = :db_condition_placeholder_1284) OR (word = :db_condition_placeholder_1285) OR (word = :db_condition_placeholder_1286) OR (word = :db_condition_placeholder_1287) OR (word = :db_condition_placeholder_1288) OR (word = :db_condition_placeholder_1289) OR (word = :db_condition_placeholder_1290) OR (word = :db_condition_placeholder_1291) OR (word = :db_condition_placeholder_1292) OR (word = :db_condition_placeholder_1293) OR (word = :db_condition_placeholder_1294) OR (word = :db_condition_placeholder_1295) OR (word = :db_condition_placeholder_1296) OR (word = :db_condition_placeholder_1297) OR (word = :db_condition_placeholder_1298) OR (word = :db_condition_placeholder_1299) OR (word = :db_condition_placeholder_1300) OR (word = :db_condition_placeholder_1301) OR (word = :db_condition_placeholder_1302) OR (word = :db_condition_placeholder_1303) OR (word = :db_condition_placeholder_1304) OR (word = :db_condition_placeholder_1305) OR (word = :db_condition_placeholder_1306) OR (word = :db_condition_placeholder_1307) OR (word = :db_condition_placeholder_1308) OR (word = :db_condition_placeholder_1309) OR (word = :db_condition_placeholder_1310) OR (word = :db_condition_placeholder_1311) OR (word = :db_condition_placeholder_1312) OR (word = :db_condition_placeholder_1313) OR (word = :db_condition_placeholder_1314) OR (word = :db_condition_placeholder_1315) OR (word = :db_condition_placeholder_1316) OR (word = :db_condition_placeholder_1317) OR (word = :db_condition_placeholder_1318) OR (word = :db_condition_placeholder_1319) OR (word = :db_condition_placeholder_1320) OR (word = :db_condition_placeholder_1321) OR (word = :db_condition_placeholder_1322) OR (word = :db_condition_placeholder_1323) OR (word = :db_condition_placeholder_1324) OR (word = :db_condition_placeholder_1325) OR (word = :db_condition_placeholder_1326) OR (word = :db_condition_placeholder_1327) OR (word = :db_condition_placeholder_1328) OR (word = :db_condition_placeholder_1329) OR (word = :db_condition_placeholder_1330) OR (word = :db_condition_placeholder_1331) OR (word = :db_condition_placeholder_1332) OR (word = :db_condition_placeholder_1333) OR (word = :db_condition_placeholder_1334) OR (word = :db_condition_placeholder_1335) OR (word = :db_condition_placeholder_1336) OR (word = :db_condition_placeholder_1337) OR (word = :db_condition_placeholder_1338) OR (word = :db_condition_placeholder_1339) OR (word = :db_condition_placeholder_1340) OR (word = :db_condition_placeholder_1341) OR (word = :db_condition_placeholder_1342) OR (word = :db_condition_placeholder_1343) OR (word = :db_condition_placeholder_1344) OR (word = :db_condition_placeholder_1345) OR (word = :db_condition_placeholder_1346) OR (word = :db_condition_placeholder_1347) OR (word = :db_condition_placeholder_1348) OR (word = :db_condition_placeholder_1349) OR (word = :db_condition_placeholder_1350) OR (word = :db_condition_placeholder_1351) OR (word = :db_condition_placeholder_1352) OR (word = :db_condition_placeholder_1353) OR (word = :db_condition_placeholder_1354) OR (word = :db_condition_placeholder_1355) OR (word = :db_condition_placeholder_1356) OR (word = :db_condition_placeholder_1357) OR (word = :db_condition_placeholder_1358) OR (word = :db_condition_placeholder_1359) OR (word = :db_condition_placeholder_1360) OR (word = :db_condition_placeholder_1361) OR (word = :db_condition_placeholder_1362) OR (word = :db_condition_placeholder_1363) OR (word = :db_condition_placeholder_1364) OR (word = :db_condition_placeholder_1365) OR (word = :db_condition_placeholder_1366) OR (word = :db_condition_placeholder_1367) OR (word = :db_condition_placeholder_1368) OR (word = :db_condition_placeholder_1369) OR (word = :db_condition_placeholder_1370) OR (word = :db_condition_placeholder_1371) OR (word = :db_condition_placeholder_1372) OR (word = :db_condition_placeholder_1373) OR (word = :db_condition_placeholder_1374) OR (word = :db_condition_placeholder_1375) OR (word = :db_condition_placeholder_1376) OR (word = :db_condition_placeholder_1377) OR (word = :db_condition_placeholder_1378) OR (word = :db_condition_placeholder_1379) OR (word = :db_condition_placeholder_1380) OR (word = :db_condition_placeholder_1381) OR (word = :db_condition_placeholder_1382) OR (word = :db_condition_placeholder_1383) OR (word = :db_condition_placeholder_1384) OR (word = :db_condition_placeholder_1385) OR (word = :db_condition_placeholder_1386) OR (word = :db_condition_placeholder_1387) OR (word = :db_condition_placeholder_1388) OR (word = :db_condition_placeholder_1389) OR (word = :db_condition_placeholder_1390) OR (word = :db_condition_placeholder_1391) OR (word = :db_condition_placeholder_1392) OR (word = :db_condition_placeholder_1393) OR (word = :db_condition_placeholder_1394) OR (word = :db_condition_placeholder_1395) OR (word = :db_condition_placeholder_1396) OR (word = :db_condition_placeholder_1397) OR (word = :db_condition_placeholder_1398) OR (word = :db_condition_placeholder_1399) OR (word = :db_condition_placeholder_1400) OR (word = :db_condition_placeholder_1401) OR (word = :db_condition_placeholder_1402) OR (word = :db_condition_placeholder_1403) OR (word = :db_condition_placeholder_1404) OR (word = :db_condition_placeholder_1405) OR (word = :db_condition_placeholder_1406) OR (word = :db_condition_placeholder_1407) OR (word = :db_condition_placeholder_1408) OR (word = :db_condition_placeholder_1409) OR (word = :db_condition_placeholder_1410) OR (word = :db_condition_placeholder_1411) OR (word = :db_condition_placeholder_1412) OR (word = :db_condition_placeholder_1413) OR (word = :db_condition_placeholder_1414) OR (word = :db_condition_placeholder_1415) OR (word = :db_condition_placeholder_1416) OR (word = :db_condition_placeholder_1417) OR (word = :db_condition_placeholder_1418) OR (word = :db_condition_placeholder_1419) OR (word = :db_condition_placeholder_1420) OR (word = :db_condition_placeholder_1421) OR (word = :db_condition_placeholder_1422) OR (word = :db_condition_placeholder_1423) OR (word = :db_condition_placeholder_1424) OR (word = :db_condition_placeholder_1425) OR (word = :db_condition_placeholder_1426) OR (word = :db_condition_placeholder_1427) OR (word = :db_condition_placeholder_1428) OR (word = :db_condition_placeholder_1429) OR (word = :db_condition_placeholder_1430) OR (word = :db_condition_placeholder_1431) OR (word = :db_condition_placeholder_1432) OR (word = :db_condition_placeholder_1433) OR (word = :db_condition_placeholder_1434) OR (word = :db_condition_placeholder_1435) OR (word = :db_condition_placeholder_1436) OR (word = :db_condition_placeholder_1437) OR (word = :db_condition_placeholder_1438) OR (word = :db_condition_placeholder_1439) OR (word = :db_condition_placeholder_1440) OR (word = :db_condition_placeholder_1441) OR (word = :db_condition_placeholder_1442) OR (word = :db_condition_placeholder_1443) OR (word = :db_condition_placeholder_1444) OR (word = :db_condition_placeholder_1445) OR (word = :db_condition_placeholder_1446) OR (word = :db_condition_placeholder_1447) OR (word = :db_condition_placeholder_1448) OR (word = :db_condition_placeholder_1449) OR (word = :db_condition_placeholder_1450) OR (word = :db_condition_placeholder_1451) OR (word = :db_condition_placeholder_1452) OR (word = :db_condition_placeholder_1453) OR (word = :db_condition_placeholder_1454) OR (word = :db_condition_placeholder_1455) OR (word = :db_condition_placeholder_1456) OR (word = :db_condition_placeholder_1457) OR (word = :db_condition_placeholder_1458) OR (word = :db_condition_placeholder_1459) OR (word = :db_condition_placeholder_1460) OR (word = :db_condition_placeholder_1461) OR (word = :db_condition_placeholder_1462) OR (word = :db_condition_placeholder_1463) OR (word = :db_condition_placeholder_1464) OR (word = :db_condition_placeholder_1465) OR (word = :db_condition_placeholder_1466) OR (word = :db_condition_placeholder_1467) OR (word = :db_condition_placeholder_1468) OR (word = :db_condition_placeholder_1469) OR (word = :db_condition_placeholder_1470) OR (word = :db_condition_placeholder_1471) OR (word = :db_condition_placeholder_1472) OR (word = :db_condition_placeholder_1473) OR (word = :db_condition_placeholder_1474) OR (word = :db_condition_placeholder_1475) OR (word = :db_condition_placeholder_1476) OR (word = :db_condition_placeholder_1477) OR (word = :db_condition_placeholder_1478) OR (word = :db_condition_placeholder_1479) OR (word = :db_condition_placeholder_1480) OR (word = :db_condition_placeholder_1481) OR (word = :db_condition_placeholder_1482) OR (word = :db_condition_placeholder_1483) OR (word = :db_condition_placeholder_1484) OR (word = :db_condition_placeholder_1485) OR (word = :db_condition_placeholder_1486) OR (word = :db_condition_placeholder_1487) OR (word = :db_condition_placeholder_1488) OR (word = :db_condition_placeholder_1489) OR (word = :db_condition_placeholder_1490) OR (word = :db_condition_placeholder_1491) OR (word = :db_condition_placeholder_1492) OR (word = :db_condition_placeholder_1493) OR (word = :db_condition_placeholder_1494) OR (word = :db_condition_placeholder_1495) OR (word = :db_condition_placeholder_1496) OR (word = :db_condition_placeholder_1497) OR (word = :db_condition_placeholder_1498) OR (word = :db_condition_placeholder_1499) OR (word = :db_condition_placeholder_1500) OR (word = :db_condition_placeholder_1501) OR (word = :db_condition_placeholder_1502) OR (word = :db_condition_placeholder_1503) OR (word = :db_condition_placeholder_1504) OR (word = :db_condition_placeholder_1505) OR (word = :db_condition_placeholder_1506) OR (word = :db_condition_placeholder_1507) OR (word = :db_condition_placeholder_1508) OR (word = :db_condition_placeholder_1509) OR (word = :db_condition_placeholder_1510) OR (word = :db_condition_placeholder_1511) OR (word = :db_condition_placeholder_1512) OR (word = :db_condition_placeholder_1513) OR (word = :db_condition_placeholder_1514) OR (word = :db_condition_placeholder_1515) OR (word = :db_condition_placeholder_1516) OR (word = :db_condition_placeholder_1517) OR (word = :db_condition_placeholder_1518) OR (word = :db_condition_placeholder_1519) OR (word = :db_condition_placeholder_1520) OR (word = :db_condition_placeholder_1521) OR (word = :db_condition_placeholder_1522) OR (word = :db_condition_placeholder_1523) OR (word = :db_condition_placeholder_1524) OR (word = :db_condition_placeholder_1525) OR (word = :db_condition_placeholder_1526) OR (word = :db_condition_placeholder_1527) OR (word = :db_condition_placeholder_1528) OR (word = :db_condition_placeholder_1529) OR (word = :db_condition_placeholder_1530) OR (word = :db_condition_placeholder_1531) OR (word = :db_condition_placeholder_1532) OR (word = :db_condition_placeholder_1533) OR (word = :db_condition_placeholder_1534) OR (word = :db_condition_placeholder_1535) OR (word = :db_condition_placeholder_1536) OR (word = :db_condition_placeholder_1537) OR (word = :db_condition_placeholder_1538) OR (word = :db_condition_placeholder_1539) OR (word = :db_condition_placeholder_1540) OR (word = :db_condition_placeholder_1541) OR (word = :db_condition_placeholder_1542) OR (word = :db_condition_placeholder_1543) OR (word = :db_condition_placeholder_1544) OR (word = :db_condition_placeholder_1545) OR (word = :db_condition_placeholder_1546) OR (word = :db_condition_placeholder_1547) OR (word = :db_condition_placeholder_1548) OR (word = :db_condition_placeholder_1549) OR (word = :db_condition_placeholder_1550) OR (word = :db_condition_placeholder_1551) OR (word = :db_condition_placeholder_1552) OR (word = :db_condition_placeholder_1553) OR (word = :db_condition_placeholder_1554) OR (word = :db_condition_placeholder_1555) OR (word = :db_condition_placeholder_1556) OR (word = :db_condition_placeholder_1557) OR (word = :db_condition_placeholder_1558) OR (word = :db_condition_placeholder_1559) OR (word = :db_condition_placeholder_1560) OR (word = :db_condition_placeholder_1561) OR (word = :db_condition_placeholder_1562) OR (word = :db_condition_placeholder_1563) OR (word = :db_condition_placeholder_1564) OR (word = :db_condition_placeholder_1565) OR (word = :db_condition_placeholder_1566) OR (word = :db_condition_placeholder_1567) OR (word = :db_condition_placeholder_1568) OR (word = :db_condition_placeholder_1569) OR (word = :db_condition_placeholder_1570) OR (word = :db_condition_placeholder_1571) OR (word = :db_condition_placeholder_1572) OR (word = :db_condition_placeholder_1573) OR (word = :db_condition_placeholder_1574) OR (word = :db_condition_placeholder_1575) OR (word = :db_condition_placeholder_1576) OR (word = :db_condition_placeholder_1577) OR (word = :db_condition_placeholder_1578) OR (word = :db_condition_placeholder_1579) OR (word = :db_condition_placeholder_1580) OR (word = :db_condition_placeholder_1581) OR (word = :db_condition_placeholder_1582) OR (word = :db_condition_placeholder_1583) OR (word = :db_condition_placeholder_1584) OR (word = :db_condition_placeholder_1585) OR (word = :db_condition_placeholder_1586) OR (word = :db_condition_placeholder_1587) OR (word = :db_condition_placeholder_1588) OR (word = :db_condition_placeholder_1589) OR (word = :db_condition_placeholder_1590) OR (word = :db_condition_placeholder_1591) OR (word = :db_condition_placeholder_1592) OR (word = :db_condition_placeholder_1593) OR (word = :db_condition_placeholder_1594) OR (word = :db_condition_placeholder_1595) OR (word = :db_condition_placeholder_1596) OR (word = :db_condition_placeholder_1597) OR (word = :db_condition_placeholder_1598) OR (word = :db_condition_placeholder_1599) OR (word = :db_condition_placeholder_1600) OR (word = :db_condition_placeholder_1601) OR (word = :db_condition_placeholder_1602) OR (word = :db_condition_placeholder_1603) OR (word = :db_condition_placeholder_1604) OR (word = :db_condition_placeholder_1605) OR (word = :db_condition_placeholder_1606) OR (word = :db_condition_placeholder_1607) OR (word = :db_condition_placeholder_1608) OR (word = :db_condition_placeholder_1609) OR (word = :db_condition_placeholder_1610) OR (word = :db_condition_placeholder_1611) OR (word = :db_condition_placeholder_1612) OR (word = :db_condition_placeholder_1613) OR (word = :db_condition_placeholder_1614) OR (word = :db_condition_placeholder_1615) OR (word = :db_condition_placeholder_1616) OR (word = :db_condition_placeholder_1617) OR (word = :db_condition_placeholder_1618) OR (word = :db_condition_placeholder_1619) OR (word = :db_condition_placeholder_1620) OR (word = :db_condition_placeholder_1621) OR (word = :db_condition_placeholder_1622) OR (word = :db_condition_placeholder_1623) OR (word = :db_condition_placeholder_1624) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 10312014 [:db_condition_placeholder_1] => 1072 [:db_condition_placeholder_2] => 11052014 [:db_condition_placeholder_3] => 11102014 [:db_condition_placeholder_4] => 11132014 [:db_condition_placeholder_5] => 11172014 [:db_condition_placeholder_6] => 11212014 [:db_condition_placeholder_7] => 1164 [:db_condition_placeholder_8] => 1200 [:db_condition_placeholder_9] => 1206 [:db_condition_placeholder_10] => 1213 [:db_condition_placeholder_11] => 1335 [:db_condition_placeholder_12] => 134 [:db_condition_placeholder_13] => 1358 [:db_condition_placeholder_14] => 1389 [:db_condition_placeholder_15] => 1477 [:db_condition_placeholder_16] => 1486 [:db_condition_placeholder_17] => 1510 [:db_condition_placeholder_18] => 1546 [:db_condition_placeholder_19] => 1615 [:db_condition_placeholder_20] => 1651 [:db_condition_placeholder_21] => 1657 [:db_condition_placeholder_22] => 1660 [:db_condition_placeholder_23] => 1668 [:db_condition_placeholder_24] => 1742 [:db_condition_placeholder_25] => 1744 [:db_condition_placeholder_26] => 176 [:db_condition_placeholder_27] => 1774 [:db_condition_placeholder_28] => 1808 [:db_condition_placeholder_29] => 1816 [:db_condition_placeholder_30] => 184 [:db_condition_placeholder_31] => 1842 [:db_condition_placeholder_32] => 1912 [:db_condition_placeholder_33] => 1920 [:db_condition_placeholder_34] => 1947 [:db_condition_placeholder_35] => 1971 [:db_condition_placeholder_36] => 2014 [:db_condition_placeholder_37] => 2034 [:db_condition_placeholder_38] => 2071 [:db_condition_placeholder_39] => 2133 [:db_condition_placeholder_40] => 2236 [:db_condition_placeholder_41] => 2261 [:db_condition_placeholder_42] => 2323 [:db_condition_placeholder_43] => 233 [:db_condition_placeholder_44] => 2346 [:db_condition_placeholder_45] => 2356 [:db_condition_placeholder_46] => 2462 [:db_condition_placeholder_47] => 2511 [:db_condition_placeholder_48] => 2542 [:db_condition_placeholder_49] => 2630 [:db_condition_placeholder_50] => 2650 [:db_condition_placeholder_51] => 2713 [:db_condition_placeholder_52] => 274 [:db_condition_placeholder_53] => 2807 [:db_condition_placeholder_54] => 2810 [:db_condition_placeholder_55] => 2816 [:db_condition_placeholder_56] => 2910 [:db_condition_placeholder_57] => 2943 [:db_condition_placeholder_58] => 2954 [:db_condition_placeholder_59] => 2964 [:db_condition_placeholder_60] => 2aorp [:db_condition_placeholder_61] => 2iddypc [:db_condition_placeholder_62] => 3040 [:db_condition_placeholder_63] => 351 [:db_condition_placeholder_64] => 3kvuq [:db_condition_placeholder_65] => 413 [:db_condition_placeholder_66] => 501 [:db_condition_placeholder_67] => 618 [:db_condition_placeholder_68] => 636 [:db_condition_placeholder_69] => 639 [:db_condition_placeholder_70] => 652 [:db_condition_placeholder_71] => 669 [:db_condition_placeholder_72] => 717 [:db_condition_placeholder_73] => 729 [:db_condition_placeholder_74] => 7598 [:db_condition_placeholder_75] => 800 [:db_condition_placeholder_76] => 810 [:db_condition_placeholder_77] => 946 [:db_condition_placeholder_78] => 957 [:db_condition_placeholder_79] => 968 [:db_condition_placeholder_80] => aboard [:db_condition_placeholder_81] => about [:db_condition_placeholder_82] => above [:db_condition_placeholder_83] => abreast [:db_condition_placeholder_84] => abroad [:db_condition_placeholder_85] => abrupt [:db_condition_placeholder_86] => absence [:db_condition_placeholder_87] => absolutely [:db_condition_placeholder_88] => accent [:db_condition_placeholder_89] => accident [:db_condition_placeholder_90] => account [:db_condition_placeholder_91] => accountant [:db_condition_placeholder_92] => accumulative [:db_condition_placeholder_93] => ach [:db_condition_placeholder_94] => achievement [:db_condition_placeholder_95] => acquaint [:db_condition_placeholder_96] => across [:db_condition_placeholder_97] => activity [:db_condition_placeholder_98] => actual [:db_condition_placeholder_99] => actually [:db_condition_placeholder_100] => additionally [:db_condition_placeholder_101] => adhesive [:db_condition_placeholder_102] => adjustable [:db_condition_placeholder_103] => admittedly [:db_condition_placeholder_104] => adult [:db_condition_placeholder_105] => advance [:db_condition_placeholder_106] => advantage [:db_condition_placeholder_107] => adventure [:db_condition_placeholder_108] => adverbial [:db_condition_placeholder_109] => affiliate [:db_condition_placeholder_110] => after [:db_condition_placeholder_111] => afternoon [:db_condition_placeholder_112] => afterward [:db_condition_placeholder_113] => afwynn [:db_condition_placeholder_114] => again [:db_condition_placeholder_115] => against [:db_condition_placeholder_116] => age [:db_condition_placeholder_117] => aggregate [:db_condition_placeholder_118] => ago [:db_condition_placeholder_119] => agreeable [:db_condition_placeholder_120] => ahead [:db_condition_placeholder_121] => ailment [:db_condition_placeholder_122] => airmail [:db_condition_placeholder_123] => airplane [:db_condition_placeholder_124] => aisle [:db_condition_placeholder_125] => ajar [:db_condition_placeholder_126] => alas [:db_condition_placeholder_127] => alcoholism [:db_condition_placeholder_128] => algebra [:db_condition_placeholder_129] => alive [:db_condition_placeholder_130] => all [:db_condition_placeholder_131] => allied [:db_condition_placeholder_132] => allocation [:db_condition_placeholder_133] => almost [:db_condition_placeholder_134] => alone [:db_condition_placeholder_135] => along [:db_condition_placeholder_136] => already [:db_condition_placeholder_137] => also [:db_condition_placeholder_138] => altitude [:db_condition_placeholder_139] => altogether [:db_condition_placeholder_140] => always [:db_condition_placeholder_141] => amateur [:db_condition_placeholder_142] => amiable [:db_condition_placeholder_143] => analytical [:db_condition_placeholder_144] => ancestor [:db_condition_placeholder_145] => and [:db_condition_placeholder_146] => anger [:db_condition_placeholder_147] => another [:db_condition_placeholder_148] => answer [:db_condition_placeholder_149] => anxious [:db_condition_placeholder_150] => anxiously [:db_condition_placeholder_151] => any [:db_condition_placeholder_152] => anybody [:db_condition_placeholder_153] => anyone [:db_condition_placeholder_154] => anything [:db_condition_placeholder_155] => anyway [:db_condition_placeholder_156] => anywhere [:db_condition_placeholder_157] => appendix [:db_condition_placeholder_158] => applicable [:db_condition_placeholder_159] => appreciably [:db_condition_placeholder_160] => approximately [:db_condition_placeholder_161] => april [:db_condition_placeholder_162] => architect [:db_condition_placeholder_163] => are [:db_condition_placeholder_164] => argument [:db_condition_placeholder_165] => around [:db_condition_placeholder_166] => arrear [:db_condition_placeholder_167] => arrogance [:db_condition_placeholder_168] => arrogantly [:db_condition_placeholder_169] => article [:db_condition_placeholder_170] => asean [:db_condition_placeholder_171] => ashore [:db_condition_placeholder_172] => aside [:db_condition_placeholder_173] => aspirin [:db_condition_placeholder_174] => assembly [:db_condition_placeholder_175] => association [:db_condition_placeholder_176] => assorted [:db_condition_placeholder_177] => atlas [:db_condition_placeholder_178] => atmosphere [:db_condition_placeholder_179] => atmospheric [:db_condition_placeholder_180] => attention [:db_condition_placeholder_181] => attribute [:db_condition_placeholder_182] => auction [:db_condition_placeholder_183] => august [:db_condition_placeholder_184] => autonomous [:db_condition_placeholder_185] => autumn [:db_condition_placeholder_186] => avail [:db_condition_placeholder_187] => available [:db_condition_placeholder_188] => average [:db_condition_placeholder_189] => averagely [:db_condition_placeholder_190] => awful [:db_condition_placeholder_191] => awfully [:db_condition_placeholder_192] => awkwardly [:db_condition_placeholder_193] => axial [:db_condition_placeholder_194] => axle [:db_condition_placeholder_195] => back [:db_condition_placeholder_196] => backbone [:db_condition_placeholder_197] => background [:db_condition_placeholder_198] => backward [:db_condition_placeholder_199] => badge [:db_condition_placeholder_200] => badly [:db_condition_placeholder_201] => bag [:db_condition_placeholder_202] => ballroom [:db_condition_placeholder_203] => bankrupt [:db_condition_placeholder_204] => banquet [:db_condition_placeholder_205] => bar [:db_condition_placeholder_206] => barely [:db_condition_placeholder_207] => barrier [:db_condition_placeholder_208] => barter [:db_condition_placeholder_209] => base [:db_condition_placeholder_210] => based [:db_condition_placeholder_211] => basically [:db_condition_placeholder_212] => basis [:db_condition_placeholder_213] => bean [:db_condition_placeholder_214] => bearish [:db_condition_placeholder_215] => beat [:db_condition_placeholder_216] => beautiful [:db_condition_placeholder_217] => beef [:db_condition_placeholder_218] => before [:db_condition_placeholder_219] => beforehand [:db_condition_placeholder_220] => beginning [:db_condition_placeholder_221] => behalf [:db_condition_placeholder_222] => being [:db_condition_placeholder_223] => beloved [:db_condition_placeholder_224] => below [:db_condition_placeholder_225] => belstaff [:db_condition_placeholder_226] => belt [:db_condition_placeholder_227] => beneath [:db_condition_placeholder_228] => beneficial [:db_condition_placeholder_229] => benevolence [:db_condition_placeholder_230] => besides [:db_condition_placeholder_231] => best [:db_condition_placeholder_232] => bestselling [:db_condition_placeholder_233] => betrayal [:db_condition_placeholder_234] => better [:db_condition_placeholder_235] => beyond [:db_condition_placeholder_236] => billion [:db_condition_placeholder_237] => bite [:db_condition_placeholder_238] => bitterly [:db_condition_placeholder_239] => black [:db_condition_placeholder_240] => blank [:db_condition_placeholder_241] => blessing [:db_condition_placeholder_242] => blind [:db_condition_placeholder_243] => blink [:db_condition_placeholder_244] => blouse [:db_condition_placeholder_245] => blouson [:db_condition_placeholder_246] => blue [:db_condition_placeholder_247] => blunder [:db_condition_placeholder_248] => bolt [:db_condition_placeholder_249] => bonafide [:db_condition_placeholder_250] => bonus [:db_condition_placeholder_251] => bookshelf [:db_condition_placeholder_252] => bookstore [:db_condition_placeholder_253] => border [:db_condition_placeholder_254] => both [:db_condition_placeholder_255] => bottle [:db_condition_placeholder_256] => bottom [:db_condition_placeholder_257] => bougt [:db_condition_placeholder_258] => bourgeois [:db_condition_placeholder_259] => bowling [:db_condition_placeholder_260] => box [:db_condition_placeholder_261] => boy [:db_condition_placeholder_262] => boycott [:db_condition_placeholder_263] => brace [:db_condition_placeholder_264] => bracelet [:db_condition_placeholder_265] => bracelets [:db_condition_placeholder_266] => brass [:db_condition_placeholder_267] => bravely [:db_condition_placeholder_268] => breach [:db_condition_placeholder_269] => breakthrough [:db_condition_placeholder_270] => breath [:db_condition_placeholder_271] => breed [:db_condition_placeholder_272] => bridle [:db_condition_placeholder_273] => brief [:db_condition_placeholder_274] => bristle [:db_condition_placeholder_275] => broadcasting [:db_condition_placeholder_276] => broker [:db_condition_placeholder_277] => bud [:db_condition_placeholder_278] => buddhism [:db_condition_placeholder_279] => bullish [:db_condition_placeholder_280] => burden [:db_condition_placeholder_281] => bureau [:db_condition_placeholder_282] => bureaucratic [:db_condition_placeholder_283] => but [:db_condition_placeholder_284] => butt [:db_condition_placeholder_285] => buy [:db_condition_placeholder_286] => calmly [:db_condition_placeholder_287] => camp [:db_condition_placeholder_288] => campus [:db_condition_placeholder_289] => canada [:db_condition_placeholder_290] => canadian [:db_condition_placeholder_291] => capita [:db_condition_placeholder_292] => capital [:db_condition_placeholder_293] => capitalintensive [:db_condition_placeholder_294] => captive [:db_condition_placeholder_295] => carol [:db_condition_placeholder_296] => carpenter [:db_condition_placeholder_297] => carpet [:db_condition_placeholder_298] => cartridge [:db_condition_placeholder_299] => carving [:db_condition_placeholder_300] => castle [:db_condition_placeholder_301] => cell [:db_condition_placeholder_302] => cemetery [:db_condition_placeholder_303] => center [:db_condition_placeholder_304] => certainly [:db_condition_placeholder_305] => chance [:db_condition_placeholder_306] => changeable [:db_condition_placeholder_307] => chart [:db_condition_placeholder_308] => cheap [:db_condition_placeholder_309] => cheat [:db_condition_placeholder_310] => chemist [:db_condition_placeholder_311] => child [:db_condition_placeholder_312] => chorus [:db_condition_placeholder_313] => chrome [:db_condition_placeholder_314] => church [:db_condition_placeholder_315] => cinema [:db_condition_placeholder_316] => circumference [:db_condition_placeholder_317] => classmate [:db_condition_placeholder_318] => clear [:db_condition_placeholder_319] => clearly [:db_condition_placeholder_320] => clever [:db_condition_placeholder_321] => climax [:db_condition_placeholder_322] => clock [:db_condition_placeholder_323] => close [:db_condition_placeholder_324] => closely [:db_condition_placeholder_325] => cloth [:db_condition_placeholder_326] => clothes [:db_condition_placeholder_327] => clothing [:db_condition_placeholder_328] => cloud [:db_condition_placeholder_329] => coastal [:db_condition_placeholder_330] => coats [:db_condition_placeholder_331] => coincidence [:db_condition_placeholder_332] => collective [:db_condition_placeholder_333] => collision [:db_condition_placeholder_334] => colorful [:db_condition_placeholder_335] => comic [:db_condition_placeholder_336] => commandment [:db_condition_placeholder_337] => commodity [:db_condition_placeholder_338] => commonly [:db_condition_placeholder_339] => comparatively [:db_condition_placeholder_340] => completely [:db_condition_placeholder_341] => complimentary [:db_condition_placeholder_342] => composer [:db_condition_placeholder_343] => compound [:db_condition_placeholder_344] => compromise [:db_condition_placeholder_345] => concerning [:db_condition_placeholder_346] => concert [:db_condition_placeholder_347] => conclusion [:db_condition_placeholder_348] => condenser [:db_condition_placeholder_349] => conditional [:db_condition_placeholder_350] => confession [:db_condition_placeholder_351] => confusion [:db_condition_placeholder_352] => conscientiously [:db_condition_placeholder_353] => consequence [:db_condition_placeholder_354] => consequently [:db_condition_placeholder_355] => considerably [:db_condition_placeholder_356] => consignment [:db_condition_placeholder_357] => constable [:db_condition_placeholder_358] => constantly [:db_condition_placeholder_359] => contemplation [:db_condition_placeholder_360] => contemporarian [:db_condition_placeholder_361] => contest [:db_condition_placeholder_362] => contestant [:db_condition_placeholder_363] => contractual [:db_condition_placeholder_364] => conversely [:db_condition_placeholder_365] => conviction [:db_condition_placeholder_366] => coolness [:db_condition_placeholder_367] => copper [:db_condition_placeholder_368] => cordially [:db_condition_placeholder_369] => correctly [:db_condition_placeholder_370] => correspondence [:db_condition_placeholder_371] => correspondent [:db_condition_placeholder_372] => corresponding [:db_condition_placeholder_373] => counsel [:db_condition_placeholder_374] => countenance [:db_condition_placeholder_375] => counteroffer [:db_condition_placeholder_376] => couple [:db_condition_placeholder_377] => crack [:db_condition_placeholder_378] => cradle [:db_condition_placeholder_379] => craftsman [:db_condition_placeholder_380] => crimson [:db_condition_placeholder_381] => criticism [:db_condition_placeholder_382] => crook [:db_condition_placeholder_383] => crossing [:db_condition_placeholder_384] => cruel [:db_condition_placeholder_385] => crust [:db_condition_placeholder_386] => cry [:db_condition_placeholder_387] => cubism [:db_condition_placeholder_388] => cuir [:db_condition_placeholder_389] => culture [:db_condition_placeholder_390] => curiosity [:db_condition_placeholder_391] => currently [:db_condition_placeholder_392] => curse [:db_condition_placeholder_393] => curtain [:db_condition_placeholder_394] => customary [:db_condition_placeholder_395] => cycle [:db_condition_placeholder_396] => cyjpg [:db_condition_placeholder_397] => daily [:db_condition_placeholder_398] => dark [:db_condition_placeholder_399] => darling [:db_condition_placeholder_400] => dart [:db_condition_placeholder_401] => day [:db_condition_placeholder_402] => daylight [:db_condition_placeholder_403] => days [:db_condition_placeholder_404] => daytime [:db_condition_placeholder_405] => dean [:db_condition_placeholder_406] => decade [:db_condition_placeholder_407] => december [:db_condition_placeholder_408] => decidedly [:db_condition_placeholder_409] => decision [:db_condition_placeholder_410] => decline [:db_condition_placeholder_411] => decorative [:db_condition_placeholder_412] => deeply [:db_condition_placeholder_413] => defeat [:db_condition_placeholder_414] => definitely [:db_condition_placeholder_415] => definitive [:db_condition_placeholder_416] => degree [:db_condition_placeholder_417] => delay [:db_condition_placeholder_418] => deliberately [:db_condition_placeholder_419] => demolition [:db_condition_placeholder_420] => density [:db_condition_placeholder_421] => dent [:db_condition_placeholder_422] => derrick [:db_condition_placeholder_423] => desert [:db_condition_placeholder_424] => destination [:db_condition_placeholder_425] => detail [:db_condition_placeholder_426] => deterioration [:db_condition_placeholder_427] => diamond [:db_condition_placeholder_428] => did [:db_condition_placeholder_429] => didn [:db_condition_placeholder_430] => differently [:db_condition_placeholder_431] => difficult [:db_condition_placeholder_432] => diningroom [:db_condition_placeholder_433] => dinner [:db_condition_placeholder_434] => disabled [:db_condition_placeholder_435] => disagreement [:db_condition_placeholder_436] => disapproval [:db_condition_placeholder_437] => discount [:db_condition_placeholder_438] => disease [:db_condition_placeholder_439] => disinfectant [:db_condition_placeholder_440] => disintegration [:db_condition_placeholder_441] => displeasure [:db_condition_placeholder_442] => dispute [:db_condition_placeholder_443] => dissatisfaction [:db_condition_placeholder_444] => dissimilar [:db_condition_placeholder_445] => distinctly [:db_condition_placeholder_446] => distribution [:db_condition_placeholder_447] => distributor [:db_condition_placeholder_448] => diversion [:db_condition_placeholder_449] => division [:db_condition_placeholder_450] => doctrine [:db_condition_placeholder_451] => does [:db_condition_placeholder_452] => doggedly [:db_condition_placeholder_453] => doing [:db_condition_placeholder_454] => done [:db_condition_placeholder_455] => down [:db_condition_placeholder_456] => downtown [:db_condition_placeholder_457] => downwards [:db_condition_placeholder_458] => dragon [:db_condition_placeholder_459] => dramatic [:db_condition_placeholder_460] => drawback [:db_condition_placeholder_461] => dread [:db_condition_placeholder_462] => dress [:db_condition_placeholder_463] => duck [:db_condition_placeholder_464] => during [:db_condition_placeholder_465] => dweller [:db_condition_placeholder_466] => each [:db_condition_placeholder_467] => earl [:db_condition_placeholder_468] => earlier [:db_condition_placeholder_469] => earth [:db_condition_placeholder_470] => easily [:db_condition_placeholder_471] => east [:db_condition_placeholder_472] => eastward [:db_condition_placeholder_473] => economically [:db_condition_placeholder_474] => educate [:db_condition_placeholder_475] => effect [:db_condition_placeholder_476] => effectively [:db_condition_placeholder_477] => egyptian [:db_condition_placeholder_478] => either [:db_condition_placeholder_479] => electric [:db_condition_placeholder_480] => electronic [:db_condition_placeholder_481] => elevation [:db_condition_placeholder_482] => elliptical [:db_condition_placeholder_483] => elsewhere [:db_condition_placeholder_484] => elusive [:db_condition_placeholder_485] => emigrant [:db_condition_placeholder_486] => emigration [:db_condition_placeholder_487] => empty [:db_condition_placeholder_488] => end [:db_condition_placeholder_489] => engineering [:db_condition_placeholder_490] => english [:db_condition_placeholder_491] => englishman [:db_condition_placeholder_492] => engraving [:db_condition_placeholder_493] => enlargement [:db_condition_placeholder_494] => enormous [:db_condition_placeholder_495] => enough [:db_condition_placeholder_496] => enroute [:db_condition_placeholder_497] => entirely [:db_condition_placeholder_498] => epochmaking [:db_condition_placeholder_499] => equally [:db_condition_placeholder_500] => equipment [:db_condition_placeholder_501] => escalator [:db_condition_placeholder_502] => especially [:db_condition_placeholder_503] => eternal [:db_condition_placeholder_504] => eve [:db_condition_placeholder_505] => even [:db_condition_placeholder_506] => evening [:db_condition_placeholder_507] => evenly [:db_condition_placeholder_508] => eventful [:db_condition_placeholder_509] => events [:db_condition_placeholder_510] => ever [:db_condition_placeholder_511] => everlasting [:db_condition_placeholder_512] => every [:db_condition_placeholder_513] => everybody [:db_condition_placeholder_514] => everyone [:db_condition_placeholder_515] => everything [:db_condition_placeholder_516] => everywhere [:db_condition_placeholder_517] => evidently [:db_condition_placeholder_518] => eweftnm [:db_condition_placeholder_519] => ewyauca [:db_condition_placeholder_520] => exaggerated [:db_condition_placeholder_521] => exaggeration [:db_condition_placeholder_522] => exasperation [:db_condition_placeholder_523] => exceedingly [:db_condition_placeholder_524] => except [:db_condition_placeholder_525] => exciting [:db_condition_placeholder_526] => exclamation [:db_condition_placeholder_527] => exclusively [:db_condition_placeholder_528] => exercise [:db_condition_placeholder_529] => experiment [:db_condition_placeholder_530] => explanation [:db_condition_placeholder_531] => explanatory [:db_condition_placeholder_532] => explicit [:db_condition_placeholder_533] => explicitly [:db_condition_placeholder_534] => exportation [:db_condition_placeholder_535] => extinct [:db_condition_placeholder_536] => extravagance [:db_condition_placeholder_537] => extremely [:db_condition_placeholder_538] => eyeglass [:db_condition_placeholder_539] => eyeglasses [:db_condition_placeholder_540] => eyelid [:db_condition_placeholder_541] => eyewear [:db_condition_placeholder_542] => eyiba [:db_condition_placeholder_543] => fabrication [:db_condition_placeholder_544] => face [:db_condition_placeholder_545] => fact [:db_condition_placeholder_546] => fair [:db_condition_placeholder_547] => fairly [:db_condition_placeholder_548] => faithfully [:db_condition_placeholder_549] => fake [:db_condition_placeholder_550] => family [:db_condition_placeholder_551] => fancy [:db_condition_placeholder_552] => faobftk [:db_condition_placeholder_553] => fare [:db_condition_placeholder_554] => farewell [:db_condition_placeholder_555] => farther [:db_condition_placeholder_556] => fast [:db_condition_placeholder_557] => father [:db_condition_placeholder_558] => fatigue [:db_condition_placeholder_559] => faulty [:db_condition_placeholder_560] => favorably [:db_condition_placeholder_561] => february [:db_condition_placeholder_562] => fee [:db_condition_placeholder_563] => feeling [:db_condition_placeholder_564] => female [:db_condition_placeholder_565] => femme [:db_condition_placeholder_566] => festival [:db_condition_placeholder_567] => feud [:db_condition_placeholder_568] => fever [:db_condition_placeholder_569] => few [:db_condition_placeholder_570] => film [:db_condition_placeholder_571] => filth [:db_condition_placeholder_572] => finally [:db_condition_placeholder_573] => financing [:db_condition_placeholder_574] => finder [:db_condition_placeholder_575] => fine [:db_condition_placeholder_576] => finish [:db_condition_placeholder_577] => fireman [:db_condition_placeholder_578] => fireplace [:db_condition_placeholder_579] => firmly [:db_condition_placeholder_580] => first [:db_condition_placeholder_581] => firstrate [:db_condition_placeholder_582] => fisherman [:db_condition_placeholder_583] => flap [:db_condition_placeholder_584] => flare [:db_condition_placeholder_585] => flexible [:db_condition_placeholder_586] => flower [:db_condition_placeholder_587] => fluctuation [:db_condition_placeholder_588] => fluency [:db_condition_placeholder_589] => flush [:db_condition_placeholder_590] => fold [:db_condition_placeholder_591] => follows [:db_condition_placeholder_592] => foodstuff [:db_condition_placeholder_593] => fool [:db_condition_placeholder_594] => foot [:db_condition_placeholder_595] => footing [:db_condition_placeholder_596] => force [:db_condition_placeholder_597] => fore [:db_condition_placeholder_598] => forehead [:db_condition_placeholder_599] => forest [:db_condition_placeholder_600] => forever [:db_condition_placeholder_601] => former [:db_condition_placeholder_602] => formerly [:db_condition_placeholder_603] => forth [:db_condition_placeholder_604] => fortunately [:db_condition_placeholder_605] => fortune [:db_condition_placeholder_606] => forward [:db_condition_placeholder_607] => fossil [:db_condition_placeholder_608] => fowl [:db_condition_placeholder_609] => fqwbd [:db_condition_placeholder_610] => framework [:db_condition_placeholder_611] => frenchman [:db_condition_placeholder_612] => frequently [:db_condition_placeholder_613] => freshman [:db_condition_placeholder_614] => friday [:db_condition_placeholder_615] => friend [:db_condition_placeholder_616] => frightening [:db_condition_placeholder_617] => frightful [:db_condition_placeholder_618] => from [:db_condition_placeholder_619] => front [:db_condition_placeholder_620] => fruitful [:db_condition_placeholder_621] => fuel [:db_condition_placeholder_622] => fur [:db_condition_placeholder_623] => furrow [:db_condition_placeholder_624] => further [:db_condition_placeholder_625] => furthermore [:db_condition_placeholder_626] => future [:db_condition_placeholder_627] => gang [:db_condition_placeholder_628] => garden [:db_condition_placeholder_629] => gardener [:db_condition_placeholder_630] => gasoline [:db_condition_placeholder_631] => gauge [:db_condition_placeholder_632] => gay [:db_condition_placeholder_633] => general [:db_condition_placeholder_634] => generally [:db_condition_placeholder_635] => genius [:db_condition_placeholder_636] => germany [:db_condition_placeholder_637] => gesture [:db_condition_placeholder_638] => ghost [:db_condition_placeholder_639] => giant [:db_condition_placeholder_640] => glasses [:db_condition_placeholder_641] => global [:db_condition_placeholder_642] => gloomy [:db_condition_placeholder_643] => god [:db_condition_placeholder_644] => going [:db_condition_placeholder_645] => good [:db_condition_placeholder_646] => goodbye [:db_condition_placeholder_647] => goodlooking [:db_condition_placeholder_648] => goose [:db_condition_placeholder_649] => got [:db_condition_placeholder_650] => governess [:db_condition_placeholder_651] => gradually [:db_condition_placeholder_652] => grammatical [:db_condition_placeholder_653] => grandson [:db_condition_placeholder_654] => graph [:db_condition_placeholder_655] => greatly [:db_condition_placeholder_656] => greece [:db_condition_placeholder_657] => greed [:db_condition_placeholder_658] => green [:db_condition_placeholder_659] => grocer [:db_condition_placeholder_660] => ground [:db_condition_placeholder_661] => guess [:db_condition_placeholder_662] => gulf [:db_condition_placeholder_663] => gum [:db_condition_placeholder_664] => gust [:db_condition_placeholder_665] => guy [:db_condition_placeholder_666] => hair [:db_condition_placeholder_667] => half [:db_condition_placeholder_668] => hamburger [:db_condition_placeholder_669] => hammer [:db_condition_placeholder_670] => hand [:db_condition_placeholder_671] => handbag [:db_condition_placeholder_672] => happening [:db_condition_placeholder_673] => happily [:db_condition_placeholder_674] => hardly [:db_condition_placeholder_675] => hardy [:db_condition_placeholder_676] => harmonious [:db_condition_placeholder_677] => hat [:db_condition_placeholder_678] => haul [:db_condition_placeholder_679] => have [:db_condition_placeholder_680] => having [:db_condition_placeholder_681] => head [:db_condition_placeholder_682] => headline [:db_condition_placeholder_683] => heart [:db_condition_placeholder_684] => hearth [:db_condition_placeholder_685] => heartily [:db_condition_placeholder_686] => hearts [:db_condition_placeholder_687] => heating [:db_condition_placeholder_688] => heavily [:db_condition_placeholder_689] => hedgehog [:db_condition_placeholder_690] => hence [:db_condition_placeholder_691] => henceforth [:db_condition_placeholder_692] => her [:db_condition_placeholder_693] => hereafter [:db_condition_placeholder_694] => hereby [:db_condition_placeholder_695] => herein [:db_condition_placeholder_696] => hereinafter [:db_condition_placeholder_697] => hereof [:db_condition_placeholder_698] => hereto [:db_condition_placeholder_699] => herewith [:db_condition_placeholder_700] => herself [:db_condition_placeholder_701] => highly [:db_condition_placeholder_702] => him [:db_condition_placeholder_703] => himself [:db_condition_placeholder_704] => hindrance [:db_condition_placeholder_705] => his [:db_condition_placeholder_706] => historical [:db_condition_placeholder_707] => hitherto [:db_condition_placeholder_708] => home [:db_condition_placeholder_709] => homely [:db_condition_placeholder_710] => honest [:db_condition_placeholder_711] => hong [:db_condition_placeholder_712] => hoodie [:db_condition_placeholder_713] => hoody [:db_condition_placeholder_714] => hopeless [:db_condition_placeholder_715] => horn [:db_condition_placeholder_716] => horrible [:db_condition_placeholder_717] => horror [:db_condition_placeholder_718] => hospitable [:db_condition_placeholder_719] => hospitality [:db_condition_placeholder_720] => hotel [:db_condition_placeholder_721] => hound [:db_condition_placeholder_722] => housewife [:db_condition_placeholder_723] => how [:db_condition_placeholder_724] => however [:db_condition_placeholder_725] => human [:db_condition_placeholder_726] => humanitarian [:db_condition_placeholder_727] => hurrah [:db_condition_placeholder_728] => husband [:db_condition_placeholder_729] => hush [:db_condition_placeholder_730] => hydroelectric [:db_condition_placeholder_731] => hymn [:db_condition_placeholder_732] => identification [:db_condition_placeholder_733] => identity [:db_condition_placeholder_734] => ignorance [:db_condition_placeholder_735] => ignorant [:db_condition_placeholder_736] => iirish [:db_condition_placeholder_737] => ill [:db_condition_placeholder_738] => illness [:db_condition_placeholder_739] => immature [:db_condition_placeholder_740] => immediately [:db_condition_placeholder_741] => impact [:db_condition_placeholder_742] => importer [:db_condition_placeholder_743] => imposition [:db_condition_placeholder_744] => impossibility [:db_condition_placeholder_745] => impression [:db_condition_placeholder_746] => imprisonment [:db_condition_placeholder_747] => inasmuch [:db_condition_placeholder_748] => incapable [:db_condition_placeholder_749] => incidentally [:db_condition_placeholder_750] => increasingly [:db_condition_placeholder_751] => indeed [:db_condition_placeholder_752] => independently [:db_condition_placeholder_753] => indirectly [:db_condition_placeholder_754] => indoors [:db_condition_placeholder_755] => induction [:db_condition_placeholder_756] => ineffective [:db_condition_placeholder_757] => inefficient [:db_condition_placeholder_758] => inevitable [:db_condition_placeholder_759] => inevitably [:db_condition_placeholder_760] => inexpensive [:db_condition_placeholder_761] => infinitely [:db_condition_placeholder_762] => inflammable [:db_condition_placeholder_763] => influential [:db_condition_placeholder_764] => information [:db_condition_placeholder_765] => informative [:db_condition_placeholder_766] => ingenious [:db_condition_placeholder_767] => initially [:db_condition_placeholder_768] => inlet [:db_condition_placeholder_769] => inner [:db_condition_placeholder_770] => innumerable [:db_condition_placeholder_771] => inorganic [:db_condition_placeholder_772] => insofar [:db_condition_placeholder_773] => installation [:db_condition_placeholder_774] => instantly [:db_condition_placeholder_775] => instead [:db_condition_placeholder_776] => instinct [:db_condition_placeholder_777] => instructive [:db_condition_placeholder_778] => instrument [:db_condition_placeholder_779] => integral [:db_condition_placeholder_780] => intellect [:db_condition_placeholder_781] => intelligent [:db_condition_placeholder_782] => interaction [:db_condition_placeholder_783] => interesting [:db_condition_placeholder_784] => intervals [:db_condition_placeholder_785] => inundate [:db_condition_placeholder_786] => invariably [:db_condition_placeholder_787] => invention [:db_condition_placeholder_788] => inversely [:db_condition_placeholder_789] => investigation [:db_condition_placeholder_790] => invisible [:db_condition_placeholder_791] => involvement [:db_condition_placeholder_792] => irony [:db_condition_placeholder_793] => irritation [:db_condition_placeholder_794] => island [:db_condition_placeholder_795] => its [:db_condition_placeholder_796] => itself [:db_condition_placeholder_797] => iypnay [:db_condition_placeholder_798] => jacket [:db_condition_placeholder_799] => jackets [:db_condition_placeholder_800] => january [:db_condition_placeholder_801] => jhuagx [:db_condition_placeholder_802] => jklvt [:db_condition_placeholder_803] => joint [:db_condition_placeholder_804] => joy [:db_condition_placeholder_805] => judging [:db_condition_placeholder_806] => juice [:db_condition_placeholder_807] => july [:db_condition_placeholder_808] => june [:db_condition_placeholder_809] => jupiter [:db_condition_placeholder_810] => jury [:db_condition_placeholder_811] => justification [:db_condition_placeholder_812] => juvenile [:db_condition_placeholder_813] => keeping [:db_condition_placeholder_814] => kgikap [:db_condition_placeholder_815] => kilometer [:db_condition_placeholder_816] => kind [:db_condition_placeholder_817] => kindly [:db_condition_placeholder_818] => kingdom [:db_condition_placeholder_819] => kitchen [:db_condition_placeholder_820] => kkkewsh [:db_condition_placeholder_821] => knob [:db_condition_placeholder_822] => knowhow [:db_condition_placeholder_823] => kong [:db_condition_placeholder_824] => kspcg [:db_condition_placeholder_825] => lab [:db_condition_placeholder_826] => label [:db_condition_placeholder_827] => laboratory [:db_condition_placeholder_828] => lack [:db_condition_placeholder_829] => landed [:db_condition_placeholder_830] => landing [:db_condition_placeholder_831] => lane [:db_condition_placeholder_832] => large [:db_condition_placeholder_833] => largely [:db_condition_placeholder_834] => last [:db_condition_placeholder_835] => lastly [:db_condition_placeholder_836] => lately [:db_condition_placeholder_837] => later [:db_condition_placeholder_838] => leap [:db_condition_placeholder_839] => least [:db_condition_placeholder_840] => leave [:db_condition_placeholder_841] => left [:db_condition_placeholder_842] => leftover [:db_condition_placeholder_843] => legend [:db_condition_placeholder_844] => legitimation [:db_condition_placeholder_845] => length [:db_condition_placeholder_846] => lest [:db_condition_placeholder_847] => level [:db_condition_placeholder_848] => license [:db_condition_placeholder_849] => lieutenant [:db_condition_placeholder_850] => life [:db_condition_placeholder_851] => lighthouse [:db_condition_placeholder_852] => lightly [:db_condition_placeholder_853] => like [:db_condition_placeholder_854] => likeness [:db_condition_placeholder_855] => likewise [:db_condition_placeholder_856] => limit [:db_condition_placeholder_857] => limited [:db_condition_placeholder_858] => limousine [:db_condition_placeholder_859] => line [:db_condition_placeholder_860] => linearliquid [:db_condition_placeholder_861] => link [:db_condition_placeholder_862] => lipstick [:db_condition_placeholder_863] => literate [:db_condition_placeholder_864] => literature [:db_condition_placeholder_865] => little [:db_condition_placeholder_866] => liver [:db_condition_placeholder_867] => living [:db_condition_placeholder_868] => load [:db_condition_placeholder_869] => lobster [:db_condition_placeholder_870] => long [:db_condition_placeholder_871] => longevity [:db_condition_placeholder_872] => loss [:db_condition_placeholder_873] => lost [:db_condition_placeholder_874] => lot [:db_condition_placeholder_875] => lottery [:db_condition_placeholder_876] => love [:db_condition_placeholder_877] => loyal [:db_condition_placeholder_878] => lunch [:db_condition_placeholder_879] => madam [:db_condition_placeholder_880] => magazine [:db_condition_placeholder_881] => magnetic [:db_condition_placeholder_882] => mainly [:db_condition_placeholder_883] => maintenance [:db_condition_placeholder_884] => maize [:db_condition_placeholder_885] => majority [:db_condition_placeholder_886] => maker [:db_condition_placeholder_887] => management [:db_condition_placeholder_888] => manhood [:db_condition_placeholder_889] => mansion [:db_condition_placeholder_890] => many [:db_condition_placeholder_891] => maple [:db_condition_placeholder_892] => march [:db_condition_placeholder_893] => marginal [:db_condition_placeholder_894] => marine [:db_condition_placeholder_895] => married [:db_condition_placeholder_896] => marsh [:db_condition_placeholder_897] => matter [:db_condition_placeholder_898] => mature [:db_condition_placeholder_899] => may [:db_condition_placeholder_900] => maybe [:db_condition_placeholder_901] => means [:db_condition_placeholder_902] => meantime [:db_condition_placeholder_903] => meanwhile [:db_condition_placeholder_904] => mechanically [:db_condition_placeholder_905] => medicine [:db_condition_placeholder_906] => member [:db_condition_placeholder_907] => men [:db_condition_placeholder_908] => merchant [:db_condition_placeholder_909] => metallic [:db_condition_placeholder_910] => method [:db_condition_placeholder_911] => meticulously [:db_condition_placeholder_912] => mexican [:db_condition_placeholder_913] => middle [:db_condition_placeholder_914] => midst [:db_condition_placeholder_915] => migration [:db_condition_placeholder_916] => militia [:db_condition_placeholder_917] => milkman [:db_condition_placeholder_918] => mill [:db_condition_placeholder_919] => million [:db_condition_placeholder_920] => mine [:db_condition_placeholder_921] => mineral [:db_condition_placeholder_922] => minus [:db_condition_placeholder_923] => minute [:db_condition_placeholder_924] => miserable [:db_condition_placeholder_925] => mistake [:db_condition_placeholder_926] => model [:db_condition_placeholder_927] => moderately [:db_condition_placeholder_928] => molecular [:db_condition_placeholder_929] => momen [:db_condition_placeholder_930] => moment [:db_condition_placeholder_931] => momentous [:db_condition_placeholder_932] => monastery [:db_condition_placeholder_933] => moncler [:db_condition_placeholder_934] => monday [:db_condition_placeholder_935] => monitor [:db_condition_placeholder_936] => month [:db_condition_placeholder_937] => monumental [:db_condition_placeholder_938] => moral [:db_condition_placeholder_939] => more [:db_condition_placeholder_940] => moreover [:db_condition_placeholder_941] => morning [:db_condition_placeholder_942] => moslem [:db_condition_placeholder_943] => mosque [:db_condition_placeholder_944] => most [:db_condition_placeholder_945] => mostly [:db_condition_placeholder_946] => motel [:db_condition_placeholder_947] => motive [:db_condition_placeholder_948] => motorcycle [:db_condition_placeholder_949] => mouse [:db_condition_placeholder_950] => much [:db_condition_placeholder_951] => mud [:db_condition_placeholder_952] => muddy [:db_condition_placeholder_953] => mumps [:db_condition_placeholder_954] => mushroom [:db_condition_placeholder_955] => mute [:db_condition_placeholder_956] => myriad [:db_condition_placeholder_957] => myself [:db_condition_placeholder_958] => mystery [:db_condition_placeholder_959] => naked [:db_condition_placeholder_960] => name [:db_condition_placeholder_961] => nap [:db_condition_placeholder_962] => narrator [:db_condition_placeholder_963] => narrow [:db_condition_placeholder_964] => natural [:db_condition_placeholder_965] => naturally [:db_condition_placeholder_966] => navy [:db_condition_placeholder_967] => near [:db_condition_placeholder_968] => nearby [:db_condition_placeholder_969] => nearly [:db_condition_placeholder_970] => necessarily [:db_condition_placeholder_971] => need [:db_condition_placeholder_972] => needful [:db_condition_placeholder_973] => negro [:db_condition_placeholder_974] => neither [:db_condition_placeholder_975] => nerve [:db_condition_placeholder_976] => network [:db_condition_placeholder_977] => neutrality [:db_condition_placeholder_978] => never [:db_condition_placeholder_979] => nevertheless [:db_condition_placeholder_980] => news [:db_condition_placeholder_981] => next [:db_condition_placeholder_982] => night [:db_condition_placeholder_983] => nitrogen [:db_condition_placeholder_984] => nobility [:db_condition_placeholder_985] => noisy [:db_condition_placeholder_986] => none [:db_condition_placeholder_987] => nor [:db_condition_placeholder_988] => normally [:db_condition_placeholder_989] => northwest [:db_condition_placeholder_990] => nose [:db_condition_placeholder_991] => not [:db_condition_placeholder_992] => nothing [:db_condition_placeholder_993] => notice [:db_condition_placeholder_994] => nought [:db_condition_placeholder_995] => november [:db_condition_placeholder_996] => now [:db_condition_placeholder_997] => nowadays [:db_condition_placeholder_998] => nowhere [:db_condition_placeholder_999] => number [:db_condition_placeholder_1000] => numerous [:db_condition_placeholder_1001] => nvityyb [:db_condition_placeholder_1002] => obedience [:db_condition_placeholder_1003] => objective [:db_condition_placeholder_1004] => obtainable [:db_condition_placeholder_1005] => obviously [:db_condition_placeholder_1006] => oceania [:db_condition_placeholder_1007] => october [:db_condition_placeholder_1008] => odd [:db_condition_placeholder_1009] => off [:db_condition_placeholder_1010] => often [:db_condition_placeholder_1011] => once [:db_condition_placeholder_1012] => one [:db_condition_placeholder_1013] => oneself [:db_condition_placeholder_1014] => online [:db_condition_placeholder_1015] => only [:db_condition_placeholder_1016] => onward [:db_condition_placeholder_1017] => opal [:db_condition_placeholder_1018] => operational [:db_condition_placeholder_1019] => opportune [:db_condition_placeholder_1020] => optical [:db_condition_placeholder_1021] => optimal [:db_condition_placeholder_1022] => optional [:db_condition_placeholder_1023] => orchard [:db_condition_placeholder_1024] => ordinarily [:db_condition_placeholder_1025] => ordinary [:db_condition_placeholder_1026] => oriental [:db_condition_placeholder_1027] => originally [:db_condition_placeholder_1028] => orphan [:db_condition_placeholder_1029] => other [:db_condition_placeholder_1030] => otherwise [:db_condition_placeholder_1031] => ounce [:db_condition_placeholder_1032] => our [:db_condition_placeholder_1033] => ourselves [:db_condition_placeholder_1034] => out [:db_condition_placeholder_1035] => outdoor [:db_condition_placeholder_1036] => outlay [:db_condition_placeholder_1037] => outlet [:db_condition_placeholder_1038] => outset [:db_condition_placeholder_1039] => outside [:db_condition_placeholder_1040] => outturn [:db_condition_placeholder_1041] => outward [:db_condition_placeholder_1042] => over [:db_condition_placeholder_1043] => overcharge [:db_condition_placeholder_1044] => overhead [:db_condition_placeholder_1045] => overload [:db_condition_placeholder_1046] => overnight [:db_condition_placeholder_1047] => overpayment [:db_condition_placeholder_1048] => overseas [:db_condition_placeholder_1049] => own [:db_condition_placeholder_1050] => oyster [:db_condition_placeholder_1051] => pad [:db_condition_placeholder_1052] => painful [:db_condition_placeholder_1053] => pair [:db_condition_placeholder_1054] => palace [:db_condition_placeholder_1055] => panda [:db_condition_placeholder_1056] => panic [:db_condition_placeholder_1057] => panoramic [:db_condition_placeholder_1058] => papercut [:db_condition_placeholder_1059] => paradise [:db_condition_placeholder_1060] => parka [:db_condition_placeholder_1061] => part [:db_condition_placeholder_1062] => particle [:db_condition_placeholder_1063] => partly [:db_condition_placeholder_1064] => pass [:db_condition_placeholder_1065] => passion [:db_condition_placeholder_1066] => path [:db_condition_placeholder_1067] => pavement [:db_condition_placeholder_1068] => pbjvp [:db_condition_placeholder_1069] => peach [:db_condition_placeholder_1070] => peanut [:db_condition_placeholder_1071] => people [:db_condition_placeholder_1072] => per [:db_condition_placeholder_1073] => perfect [:db_condition_placeholder_1074] => perfectly [:db_condition_placeholder_1075] => period [:db_condition_placeholder_1076] => periodic [:db_condition_placeholder_1077] => periodical [:db_condition_placeholder_1078] => permanently [:db_condition_placeholder_1079] => permission [:db_condition_placeholder_1080] => person [:db_condition_placeholder_1081] => personal [:db_condition_placeholder_1082] => personality [:db_condition_placeholder_1083] => personally [:db_condition_placeholder_1084] => persuasion [:db_condition_placeholder_1085] => perusal [:db_condition_placeholder_1086] => pest [:db_condition_placeholder_1087] => petty [:db_condition_placeholder_1088] => pie [:db_condition_placeholder_1089] => piece [:db_condition_placeholder_1090] => pig [:db_condition_placeholder_1091] => pilgrimage [:db_condition_placeholder_1092] => pioneer [:db_condition_placeholder_1093] => pipe [:db_condition_placeholder_1094] => pity [:db_condition_placeholder_1095] => planet [:db_condition_placeholder_1096] => plaster [:db_condition_placeholder_1097] => plastic [:db_condition_placeholder_1098] => plate [:db_condition_placeholder_1099] => pleased [:db_condition_placeholder_1100] => plough [:db_condition_placeholder_1101] => plus [:db_condition_placeholder_1102] => pole [:db_condition_placeholder_1103] => porcelain [:db_condition_placeholder_1104] => portrait [:db_condition_placeholder_1105] => portuguese [:db_condition_placeholder_1106] => positive [:db_condition_placeholder_1107] => positively [:db_condition_placeholder_1108] => possibly [:db_condition_placeholder_1109] => postman [:db_condition_placeholder_1110] => postponement [:db_condition_placeholder_1111] => potentiality [:db_condition_placeholder_1112] => practice [:db_condition_placeholder_1113] => prairie [:db_condition_placeholder_1114] => preacher [:db_condition_placeholder_1115] => precisely [:db_condition_placeholder_1116] => pregnancy [:db_condition_placeholder_1117] => pregnant [:db_condition_placeholder_1118] => prejudice [:db_condition_placeholder_1119] => preliminary [:db_condition_placeholder_1120] => prepared [:db_condition_placeholder_1121] => prescribed [:db_condition_placeholder_1122] => present [:db_condition_placeholder_1123] => presently [:db_condition_placeholder_1124] => pressing [:db_condition_placeholder_1125] => presumably [:db_condition_placeholder_1126] => pretentious [:db_condition_placeholder_1127] => pretty [:db_condition_placeholder_1128] => previous [:db_condition_placeholder_1129] => price [:db_condition_placeholder_1130] => pride [:db_condition_placeholder_1131] => primarily [:db_condition_placeholder_1132] => principally [:db_condition_placeholder_1133] => principle [:db_condition_placeholder_1134] => print [:db_condition_placeholder_1135] => probably [:db_condition_placeholder_1136] => profession [:db_condition_placeholder_1137] => professional [:db_condition_placeholder_1138] => proficiency [:db_condition_placeholder_1139] => proficient [:db_condition_placeholder_1140] => prohibitive [:db_condition_placeholder_1141] => promptly [:db_condition_placeholder_1142] => properly [:db_condition_placeholder_1143] => prophet [:db_condition_placeholder_1144] => proprietorship [:db_condition_placeholder_1145] => prosecutor [:db_condition_placeholder_1146] => protocol [:db_condition_placeholder_1147] => province [:db_condition_placeholder_1148] => psrb8394f2 [:db_condition_placeholder_1149] => public [:db_condition_placeholder_1150] => publicly [:db_condition_placeholder_1151] => punishment [:db_condition_placeholder_1152] => puppet [:db_condition_placeholder_1153] => pursuance [:db_condition_placeholder_1154] => qqojopw [:db_condition_placeholder_1155] => quantitative [:db_condition_placeholder_1156] => quantity [:db_condition_placeholder_1157] => quarter [:db_condition_placeholder_1158] => quartz [:db_condition_placeholder_1159] => queensize [:db_condition_placeholder_1160] => question [:db_condition_placeholder_1161] => quickly [:db_condition_placeholder_1162] => quietly [:db_condition_placeholder_1163] => quite [:db_condition_placeholder_1164] => rack [:db_condition_placeholder_1165] => racket [:db_condition_placeholder_1166] => radius [:db_condition_placeholder_1167] => rag [:db_condition_placeholder_1168] => rally [:db_condition_placeholder_1169] => ramble [:db_condition_placeholder_1170] => rapidly [:db_condition_placeholder_1171] => rate [:db_condition_placeholder_1172] => rated [:db_condition_placeholder_1173] => rather [:db_condition_placeholder_1174] => rddee [:db_condition_placeholder_1175] => reactionary [:db_condition_placeholder_1176] => readily [:db_condition_placeholder_1177] => really [:db_condition_placeholder_1178] => rearn [:db_condition_placeholder_1179] => reason [:db_condition_placeholder_1180] => reasonable [:db_condition_placeholder_1181] => reasonably [:db_condition_placeholder_1182] => rebate [:db_condition_placeholder_1183] => recently [:db_condition_placeholder_1184] => recognition [:db_condition_placeholder_1185] => recollection [:db_condition_placeholder_1186] => recourse [:db_condition_placeholder_1187] => recovery [:db_condition_placeholder_1188] => refinery [:db_condition_placeholder_1189] => refuge [:db_condition_placeholder_1190] => regarding [:db_condition_placeholder_1191] => regardless [:db_condition_placeholder_1192] => regionalization [:db_condition_placeholder_1193] => registration [:db_condition_placeholder_1194] => regretfully [:db_condition_placeholder_1195] => regularly [:db_condition_placeholder_1196] => reimbursement [:db_condition_placeholder_1197] => rejection [:db_condition_placeholder_1198] => relation [:db_condition_placeholder_1199] => relatively [:db_condition_placeholder_1200] => relativity [:db_condition_placeholder_1201] => reliable [:db_condition_placeholder_1202] => replenishment [:db_condition_placeholder_1203] => reply [:db_condition_placeholder_1204] => reportage [:db_condition_placeholder_1205] => representation [:db_condition_placeholder_1206] => reputation [:db_condition_placeholder_1207] => repute [:db_condition_placeholder_1208] => requirement [:db_condition_placeholder_1209] => researcher [:db_condition_placeholder_1210] => resentment [:db_condition_placeholder_1211] => resistance [:db_condition_placeholder_1212] => respective [:db_condition_placeholder_1213] => respectively [:db_condition_placeholder_1214] => restrictive [:db_condition_placeholder_1215] => result [:db_condition_placeholder_1216] => return [:db_condition_placeholder_1217] => revolt [:db_condition_placeholder_1218] => reward [:db_condition_placeholder_1219] => rheumatism [:db_condition_placeholder_1220] => rifle [:db_condition_placeholder_1221] => right [:db_condition_placeholder_1222] => riotous [:db_condition_placeholder_1223] => risk [:db_condition_placeholder_1224] => rixlq [:db_condition_placeholder_1225] => rock [:db_condition_placeholder_1226] => rockbottom [:db_condition_placeholder_1227] => role [:db_condition_placeholder_1228] => rome [:db_condition_placeholder_1229] => rotten [:db_condition_placeholder_1230] => round [:db_condition_placeholder_1231] => roundabout [:db_condition_placeholder_1232] => royal [:db_condition_placeholder_1233] => rule [:db_condition_placeholder_1234] => ruler [:db_condition_placeholder_1235] => russian [:db_condition_placeholder_1236] => rxlez [:db_condition_placeholder_1237] => sadly [:db_condition_placeholder_1238] => safely [:db_condition_placeholder_1239] => safety [:db_condition_placeholder_1240] => said [:db_condition_placeholder_1241] => salability [:db_condition_placeholder_1242] => salary [:db_condition_placeholder_1243] => sale [:db_condition_placeholder_1244] => same [:db_condition_placeholder_1245] => sardine [:db_condition_placeholder_1246] => satisfactorily [:db_condition_placeholder_1247] => saturation [:db_condition_placeholder_1248] => saturday [:db_condition_placeholder_1249] => scar [:db_condition_placeholder_1250] => scarcely [:db_condition_placeholder_1251] => scarlet [:db_condition_placeholder_1252] => scenery [:db_condition_placeholder_1253] => scotland [:db_condition_placeholder_1254] => scratch [:db_condition_placeholder_1255] => seam [:db_condition_placeholder_1256] => secondly [:db_condition_placeholder_1257] => secret [:db_condition_placeholder_1258] => seemingly [:db_condition_placeholder_1259] => seldom [:db_condition_placeholder_1260] => select [:db_condition_placeholder_1261] => senior [:db_condition_placeholder_1262] => sense [:db_condition_placeholder_1263] => sensible [:db_condition_placeholder_1264] => sentiment [:db_condition_placeholder_1265] => sequence [:db_condition_placeholder_1266] => series [:db_condition_placeholder_1267] => seriously [:db_condition_placeholder_1268] => service [:db_condition_placeholder_1269] => several [:db_condition_placeholder_1270] => severely [:db_condition_placeholder_1271] => sex [:db_condition_placeholder_1272] => shaft [:db_condition_placeholder_1273] => share [:db_condition_placeholder_1274] => sharply [:db_condition_placeholder_1275] => she [:db_condition_placeholder_1276] => shed [:db_condition_placeholder_1277] => shelf [:db_condition_placeholder_1278] => shell [:db_condition_placeholder_1279] => shiny [:db_condition_placeholder_1280] => shipwreck [:db_condition_placeholder_1281] => shop [:db_condition_placeholder_1282] => shortly [:db_condition_placeholder_1283] => shortweight [:db_condition_placeholder_1284] => shrewd [:db_condition_placeholder_1285] => shutter [:db_condition_placeholder_1286] => sick [:db_condition_placeholder_1287] => sickness [:db_condition_placeholder_1288] => sideways [:db_condition_placeholder_1289] => sightseeing [:db_condition_placeholder_1290] => sign [:db_condition_placeholder_1291] => silk [:db_condition_placeholder_1292] => silver [:db_condition_placeholder_1293] => similarity [:db_condition_placeholder_1294] => simply [:db_condition_placeholder_1295] => simultaneously [:db_condition_placeholder_1296] => skeleton [:db_condition_placeholder_1297] => skiing [:db_condition_placeholder_1298] => skin [:db_condition_placeholder_1299] => skirt [:db_condition_placeholder_1300] => sleeve [:db_condition_placeholder_1301] => slowly [:db_condition_placeholder_1302] => slum [:db_condition_placeholder_1303] => smog [:db_condition_placeholder_1304] => smoker [:db_condition_placeholder_1305] => snail [:db_condition_placeholder_1306] => sneer [:db_condition_placeholder_1307] => sob [:db_condition_placeholder_1308] => soft [:db_condition_placeholder_1309] => softly [:db_condition_placeholder_1310] => softness [:db_condition_placeholder_1311] => soil [:db_condition_placeholder_1312] => solid [:db_condition_placeholder_1313] => solution [:db_condition_placeholder_1314] => some [:db_condition_placeholder_1315] => somebody [:db_condition_placeholder_1316] => somehow [:db_condition_placeholder_1317] => something [:db_condition_placeholder_1318] => sometime [:db_condition_placeholder_1319] => sometimes [:db_condition_placeholder_1320] => somewhat [:db_condition_placeholder_1321] => somewhere [:db_condition_placeholder_1322] => soon [:db_condition_placeholder_1323] => sour [:db_condition_placeholder_1324] => source [:db_condition_placeholder_1325] => southward [:db_condition_placeholder_1326] => sovereign [:db_condition_placeholder_1327] => spare [:db_condition_placeholder_1328] => specially [:db_condition_placeholder_1329] => species [:db_condition_placeholder_1330] => specific [:db_condition_placeholder_1331] => spectacle [:db_condition_placeholder_1332] => spirit [:db_condition_placeholder_1333] => spiritual [:db_condition_placeholder_1334] => spokesman [:db_condition_placeholder_1335] => squash [:db_condition_placeholder_1336] => stability [:db_condition_placeholder_1337] => stage [:db_condition_placeholder_1338] => stainless [:db_condition_placeholder_1339] => standpoint [:db_condition_placeholder_1340] => staple [:db_condition_placeholder_1341] => states [:db_condition_placeholder_1342] => statesman [:db_condition_placeholder_1343] => steadily [:db_condition_placeholder_1344] => steam [:db_condition_placeholder_1345] => still [:db_condition_placeholder_1346] => stimulation [:db_condition_placeholder_1347] => sting [:db_condition_placeholder_1348] => stocking [:db_condition_placeholder_1349] => stout [:db_condition_placeholder_1350] => straight [:db_condition_placeholder_1351] => strict [:db_condition_placeholder_1352] => strictly [:db_condition_placeholder_1353] => stride [:db_condition_placeholder_1354] => stroll [:db_condition_placeholder_1355] => strongly [:db_condition_placeholder_1356] => struggle [:db_condition_placeholder_1357] => stump [:db_condition_placeholder_1358] => sturdy [:db_condition_placeholder_1359] => subjective [:db_condition_placeholder_1360] => subjunctive [:db_condition_placeholder_1361] => subsequently [:db_condition_placeholder_1362] => successfully [:db_condition_placeholder_1363] => such [:db_condition_placeholder_1364] => sudden [:db_condition_placeholder_1365] => suddenly [:db_condition_placeholder_1366] => sufficiently [:db_condition_placeholder_1367] => suicide [:db_condition_placeholder_1368] => sum [:db_condition_placeholder_1369] => summer [:db_condition_placeholder_1370] => sunday [:db_condition_placeholder_1371] => sunglasses [:db_condition_placeholder_1372] => suppression [:db_condition_placeholder_1373] => surely [:db_condition_placeholder_1374] => surgeon [:db_condition_placeholder_1375] => surmise [:db_condition_placeholder_1376] => surplus [:db_condition_placeholder_1377] => surprising [:db_condition_placeholder_1378] => suspicion [:db_condition_placeholder_1379] => sweet [:db_condition_placeholder_1380] => symmetry [:db_condition_placeholder_1381] => synthesis [:db_condition_placeholder_1382] => tailor [:db_condition_placeholder_1383] => talk [:db_condition_placeholder_1384] => tanker [:db_condition_placeholder_1385] => tap [:db_condition_placeholder_1386] => taperecording [:db_condition_placeholder_1387] => technological [:db_condition_placeholder_1388] => temper [:db_condition_placeholder_1389] => tendency [:db_condition_placeholder_1390] => termination [:db_condition_placeholder_1391] => terribly [:db_condition_placeholder_1392] => tfxc [:db_condition_placeholder_1393] => than [:db_condition_placeholder_1394] => that [:db_condition_placeholder_1395] => the [:db_condition_placeholder_1396] => theatre [:db_condition_placeholder_1397] => them [:db_condition_placeholder_1398] => themselves [:db_condition_placeholder_1399] => then [:db_condition_placeholder_1400] => theoretical [:db_condition_placeholder_1401] => thereafter [:db_condition_placeholder_1402] => therefor [:db_condition_placeholder_1403] => thereof [:db_condition_placeholder_1404] => thereon [:db_condition_placeholder_1405] => therewith [:db_condition_placeholder_1406] => these [:db_condition_placeholder_1407] => they [:db_condition_placeholder_1408] => thickness [:db_condition_placeholder_1409] => things [:db_condition_placeholder_1410] => thirst [:db_condition_placeholder_1411] => this [:db_condition_placeholder_1412] => thoroughly [:db_condition_placeholder_1413] => those [:db_condition_placeholder_1414] => threat [:db_condition_placeholder_1415] => thriller [:db_condition_placeholder_1416] => throng [:db_condition_placeholder_1417] => through [:db_condition_placeholder_1418] => throughout [:db_condition_placeholder_1419] => thunderstorm [:db_condition_placeholder_1420] => thursday [:db_condition_placeholder_1421] => thus [:db_condition_placeholder_1422] => tightly [:db_condition_placeholder_1423] => time [:db_condition_placeholder_1424] => times [:db_condition_placeholder_1425] => today [:db_condition_placeholder_1426] => tolerable [:db_condition_placeholder_1427] => tolerance [:db_condition_placeholder_1428] => tomato [:db_condition_placeholder_1429] => tombstone [:db_condition_placeholder_1430] => tomorrow [:db_condition_placeholder_1431] => tomorrw [:db_condition_placeholder_1432] => ton [:db_condition_placeholder_1433] => tonight [:db_condition_placeholder_1434] => too [:db_condition_placeholder_1435] => tool [:db_condition_placeholder_1436] => tooth [:db_condition_placeholder_1437] => top [:db_condition_placeholder_1438] => torment [:db_condition_placeholder_1439] => totally [:db_condition_placeholder_1440] => touch [:db_condition_placeholder_1441] => tourist [:db_condition_placeholder_1442] => towel [:db_condition_placeholder_1443] => trail [:db_condition_placeholder_1444] => tranquil [:db_condition_placeholder_1445] => transcient [:db_condition_placeholder_1446] => transformation [:db_condition_placeholder_1447] => triangle [:db_condition_placeholder_1448] => tricky [:db_condition_placeholder_1449] => trigger [:db_condition_placeholder_1450] => troop [:db_condition_placeholder_1451] => tropical [:db_condition_placeholder_1452] => truly [:db_condition_placeholder_1453] => tuesday [:db_condition_placeholder_1454] => turbulent [:db_condition_placeholder_1455] => turn [:db_condition_placeholder_1456] => tutor [:db_condition_placeholder_1457] => twice [:db_condition_placeholder_1458] => twin [:db_condition_placeholder_1459] => twinkle [:db_condition_placeholder_1460] => two [:db_condition_placeholder_1461] => typewriter [:db_condition_placeholder_1462] => ugly [:db_condition_placeholder_1463] => ultimately [:db_condition_placeholder_1464] => unacceptable [:db_condition_placeholder_1465] => unanimous [:db_condition_placeholder_1466] => unavoidable [:db_condition_placeholder_1467] => under [:db_condition_placeholder_1468] => undermentioned [:db_condition_placeholder_1469] => underneath [:db_condition_placeholder_1470] => understand [:db_condition_placeholder_1471] => undoubtedly [:db_condition_placeholder_1472] => unduly [:db_condition_placeholder_1473] => unfair [:db_condition_placeholder_1474] => unfortunately [:db_condition_placeholder_1475] => uniformly [:db_condition_placeholder_1476] => united [:db_condition_placeholder_1477] => universally [:db_condition_placeholder_1478] => unlikely [:db_condition_placeholder_1479] => unobtainable [:db_condition_placeholder_1480] => unprecedentedly [:db_condition_placeholder_1481] => upcreep [:db_condition_placeholder_1482] => upon [:db_condition_placeholder_1483] => upright [:db_condition_placeholder_1484] => uproar [:db_condition_placeholder_1485] => urge [:db_condition_placeholder_1486] => urgently [:db_condition_placeholder_1487] => usual [:db_condition_placeholder_1488] => usually [:db_condition_placeholder_1489] => vain [:db_condition_placeholder_1490] => vainly [:db_condition_placeholder_1491] => valuable [:db_condition_placeholder_1492] => vanity [:db_condition_placeholder_1493] => variable [:db_condition_placeholder_1494] => vegetable [:db_condition_placeholder_1495] => velvet [:db_condition_placeholder_1496] => vente [:db_condition_placeholder_1497] => venus [:db_condition_placeholder_1498] => verbal [:db_condition_placeholder_1499] => versus [:db_condition_placeholder_1500] => very [:db_condition_placeholder_1501] => vestes [:db_condition_placeholder_1502] => victoria [:db_condition_placeholder_1503] => viewpoint [:db_condition_placeholder_1504] => villa [:db_condition_placeholder_1505] => village [:db_condition_placeholder_1506] => villain [:db_condition_placeholder_1507] => vinegar [:db_condition_placeholder_1508] => violence [:db_condition_placeholder_1509] => violet [:db_condition_placeholder_1510] => vital [:db_condition_placeholder_1511] => voucher [:db_condition_placeholder_1512] => warfare [:db_condition_placeholder_1513] => warmth [:db_condition_placeholder_1514] => was [:db_condition_placeholder_1515] => watch [:db_condition_placeholder_1516] => watery [:db_condition_placeholder_1517] => way [:db_condition_placeholder_1518] => weak [:db_condition_placeholder_1519] => wealth [:db_condition_placeholder_1520] => weapon [:db_condition_placeholder_1521] => wednesday [:db_condition_placeholder_1522] => week [:db_condition_placeholder_1523] => weekend [:db_condition_placeholder_1524] => wellknown [:db_condition_placeholder_1525] => were [:db_condition_placeholder_1526] => west [:db_condition_placeholder_1527] => westward [:db_condition_placeholder_1528] => what [:db_condition_placeholder_1529] => whatever [:db_condition_placeholder_1530] => wheel [:db_condition_placeholder_1531] => when [:db_condition_placeholder_1532] => where [:db_condition_placeholder_1533] => whereabouts [:db_condition_placeholder_1534] => whereby [:db_condition_placeholder_1535] => wherein [:db_condition_placeholder_1536] => wherever [:db_condition_placeholder_1537] => whether [:db_condition_placeholder_1538] => which [:db_condition_placeholder_1539] => whichever [:db_condition_placeholder_1540] => whisker [:db_condition_placeholder_1541] => whisky [:db_condition_placeholder_1542] => who [:db_condition_placeholder_1543] => whoever [:db_condition_placeholder_1544] => whole [:db_condition_placeholder_1545] => wholesaler [:db_condition_placeholder_1546] => wholly [:db_condition_placeholder_1547] => whom [:db_condition_placeholder_1548] => whose [:db_condition_placeholder_1549] => why [:db_condition_placeholder_1550] => wide [:db_condition_placeholder_1551] => widely [:db_condition_placeholder_1552] => wild [:db_condition_placeholder_1553] => will [:db_condition_placeholder_1554] => willingly [:db_condition_placeholder_1555] => windowsill [:db_condition_placeholder_1556] => winery [:db_condition_placeholder_1557] => with [:db_condition_placeholder_1558] => within [:db_condition_placeholder_1559] => women [:db_condition_placeholder_1560] => world [:db_condition_placeholder_1561] => worldwide [:db_condition_placeholder_1562] => worried [:db_condition_placeholder_1563] => worry [:db_condition_placeholder_1564] => worth [:db_condition_placeholder_1565] => wound [:db_condition_placeholder_1566] => wounded [:db_condition_placeholder_1567] => wrath [:db_condition_placeholder_1568] => wreath [:db_condition_placeholder_1569] => wrongly [:db_condition_placeholder_1570] => xrgqvl [:db_condition_placeholder_1571] => yawn [:db_condition_placeholder_1572] => year [:db_condition_placeholder_1573] => yearly [:db_condition_placeholder_1574] => yesterday [:db_condition_placeholder_1575] => yet [:db_condition_placeholder_1576] => you [:db_condition_placeholder_1577] => youngster [:db_condition_placeholder_1578] => your [:db_condition_placeholder_1579] => yourself [:db_condition_placeholder_1580] => zeal [:db_condition_placeholder_1581] => zinc [:db_condition_placeholder_1582] => zipcode [:db_condition_placeholder_1583] => zone [:db_condition_placeholder_1584] => zoo [:db_condition_placeholder_1585] => zvevmg [:db_condition_placeholder_1586] => การตรวจมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร [:db_condition_placeholder_1587] => การตรวจมาตรฐานการปฏิบัติห [:db_condition_placeholder_1588] => การเตรียมการของหน่วยฝึกวิชาทหารในการรับตรวจมาตรฐาน [:db_condition_placeholder_1589] => กำหนดการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติโครงการศูนย์ฝึกแข็งขั [:db_condition_placeholder_1590] => ของกรรมการคุมสอบ [:db_condition_placeholder_1591] => ขั้นตอนการปฏิบัติในการสอบภาคทฤษฎี [:db_condition_placeholder_1592] => ตค57 [:db_condition_placeholder_1593] => ตค58 [:db_condition_placeholder_1594] => ตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหญิง [:db_condition_placeholder_1595] => ทุคนด้วย [:db_condition_placeholder_1596] => นักศึกษาวิชาทหารชาย [:db_condition_placeholder_1597] => น่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร [:db_condition_placeholder_1598] => บัญชีนักศึกษาวิชาทหารสอบซ่อม [:db_condition_placeholder_1599] => ประธานพิธีปิดการฝึกฯ [:db_condition_placeholder_1600] => ผบรรกสรศสร [:db_condition_placeholder_1601] => ผบรรรดศสร [:db_condition_placeholder_1602] => ผู้บังคับบัญชา [:db_condition_placeholder_1603] => พย57 [:db_condition_placeholder_1604] => พย58 [:db_condition_placeholder_1605] => พอศิริพงษ์ [:db_condition_placeholder_1606] => พอสินไทย [:db_condition_placeholder_1607] => พอเธียรศักดิ์ [:db_condition_placeholder_1608] => พิธีเปิดการอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย [:db_condition_placeholder_1609] => ฟักเหลือง [:db_condition_placeholder_1610] => มค58 [:db_condition_placeholder_1611] => มีค58 [:db_condition_placeholder_1612] => ยินดีกับทุกท่านด้วยที่ได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศช [:db_condition_placeholder_1613] => ยินดีกับทุกท่านด้วยที่ได้รับการฝึกศึกษาตามที่หลักส [:db_condition_placeholder_1614] => รรสมุทรสาครวิทยาลัย [:db_condition_placeholder_1615] => รื่นเริง [:db_condition_placeholder_1616] => ว่าที่ [:db_condition_placeholder_1617] => หม่อมราชวงศ์ศราวุฒิ [:db_condition_placeholder_1618] => หัวข้อ [:db_condition_placeholder_1619] => เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไต [:db_condition_placeholder_1620] => เสธศสร [:db_condition_placeholder_1621] => แนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบภาคทฤ [:db_condition_placeholder_1622] => แนวทางการปฏิบัติเพื่อรับการตรวจตามโครงการศูนย์ฝึกแ [:db_condition_placeholder_1623] => และนักศึกษาวิชาทหารหญิง [:db_condition_placeholder_1624] => และยินดีกับ ) in search_update_totals() (line 396 of /home/xbcxuvxg/domains/ruksadindan.com/public_html/modules/search/search.module).