พลตรี ปราการ  ปทะวานิช
ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
 

 
พ.อ.สุระพล   อยู่ดี
รอง ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง(1)
  พ.อ.ชัยวัฒน์  แจ้งประจักษ์
รอง ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง(2)
   
พ.อ.วรภพ   ถาวรแก้ว
รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน
พ.อ.วิพุธ   แสงเงินอ่อน
รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง
พ.อ.ไตรจักร์  นาคะไพบูลย์
เสนาธิการศูนย์การกำลังสำรอง