พลตรี ไตรจักร์  นาคะไพบูลย์
ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
 

   
พ.อ.สุระพล   อยู่ดี
รอง ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร(1)
  รอง ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร(2)
   
   
พ.อ.วรภพ   ถาวรแก้ว
รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน
  เสนาธิการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร