ประชาสัมพันธ์

          พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ อ.เมือง จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561