Get Adobe Flash player

ประกาศศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

เรื่อง การสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร(ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2560

   
 
ข้อเน้นย้ำ การปฏิบัติของ นศท.(ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ 3 - 5 (ส่วนกลาง)
เพื่อเข้าสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2560
นศท.ที่มีรายชื่อสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี ให้เตรียมความพร้อมในการเข้าสอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบวันสอบ/รอบสอบ/เวลารวมพล และห้องสอบ ให้เรียบร้อย
2. กำหนดสอบแก้ตัวดังนี้
    2.1 นศท.(ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 4 ส่วนกลาง 
  กำหนดสอบ :  วันอังคารที่ 12 ธ.ค.60 
          สถานที่สอบ :  รร.รด.ศศท. 
  รอบสอบ :  รอบเช้า (0745 – 1200)
  สถานที่/เวลารวมพล :  ลานวรรณสมิต (โดม) เวลา 0745
    2.2 นศท.(ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 3 และ 5 (ส่วนลาง)
  กำหนดสอบ :  วันพุธที่ 13 ธ.ค.60 และวันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค.60 
      สถานที่สอบ : รร.รด.ศศท.
  รอบสอบ : วันละ 2 รอบ (นศท.ต้องตรวจสอบรอบการสอบแก้ตัวของตนเองให้ถูกต้องก่อนเข้าสอบ)
  สถานที่/เวลารวมพล : ลานวรรณสมิต (โดม) เวลาดังนี้
  : รอบเช้า รวมพลเวลา 0745
  : รอบบ่าย รวมพลเวลา 1245
3. ขอให้ นศท. เข้าสอบให้ตรงตามรอบสอบ/ห้องสอบ และเวลาที่กำหนด
4. ใช้ดินสอ 2B ในการแรเงากระดาษคำตอบ
5. ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือดำในการเขียนข้อมูลส่วนบุคคล
6. นำบัตรประจำตัว นศท., บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ หรือบัตรที่มีรูปถ่าย ที่ทางราชการออกให้มาแสดงเพื่อเข้าสอบ
7. ลงลายมือชื่อในบัญชีเซ็นชื่อให้ถูกต้องและเรียบร้อย
8. แต่งกาย ชุด นศท. เข้าสอบเท่านั้น
9. ทรงผมต้องถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 
หมายเหตุ : 
1. กรณีไม่สามารถเข้าสอบได้ตามรอบหรือวันที่กำหนดขอให้ประสานการปฏิบัติกับแผนกประเมินผลและสถิติ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร โทร.02-2770474

2. หาก นศท. สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ต้องทำการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โดยจะประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 17 ธ.ค.60

   
 

กำหนดการสอบแก้ตัว

วันสอบแก้ตัว นศท.
วันอังคารที่ 12 ธ.ค.60 รอบเช้า  :  นศท.(ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 4
วันพุธที่ 13 ธ.ค.60

รอบเช้า   :  นศท. (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 3 และ 5

รอบบ่าย  : นศท.(ชาย) ชั้นปีที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค.60 รอบเช้า/รอบบ่าย  :  นศท.(ชาย) ชั้นปีที่ 3ค้นหา นศท.ที่มีรายชื่อสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี นศท. (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 3 - 5 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 *


กรุณาใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา
   ชื่อ หรือ ชื่อสกุล : สถานศึกษาฯ : ชั้นปีที่ : เพศ :
 
ประกาศรายชื่อ นศท. สอบแก้ตัวภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ 3 และ 5 (ส่วนภูมิภาค) ปีการศึกษา 2560
       - ตรวจสอบ วันและเวลาสอบแก้ตัว กับ ผกท. ของสถานศึกษาฯ หรือ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. 
       - กำหนดสอบแก้ตัว ห้วงวันที่ 13 – 15 ธ.ค.60
สถานที่สอบ : ตามที่ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนและพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561

เรียงจากน้อยไปมาก
          พลโท วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559                   
         พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559                                            
          พลโท วีรชัย  อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ เมื่อวันที่ 26 - 27 มกราคม 2559             
          พลตรี ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นำนักศึกษาวิชาทหาร "รด.จิตอาสา" ทำความสะอาดสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมาร มอบผ้าห่มอาหาร และทำกิจกรรมสันทนาการ ให้กับคนชราในสถานสงเคราะห์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมาร ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี                   
          พลตรี ปราการ  ปทะวานิช ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานพิธีปิดการฝึกภาคสนาม  นักศึกษาวิชาทหาร ชาย ชั้นปีที่ 3 (ผลัดที่ 3) ,ชั้นปีที่ 4 (ผลัดที่ 1) ,ชั้นปีที่ 5 (ผลัดที่ 1) และนักศึกษาวิชาทหาร หญิง ชั้นปีที่ 2 (ผลัดที่ 3) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559                  

หน้า