Get Adobe Flash player
เรียงจากน้อยไปมาก
          พล.ท.ทลวงรณ  วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ อ.เมือง จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558ตรวจเยี่ยมการฝึก นศท.หญิง ชั้นปีที่ 5 กระโดดหอสูง 34 ฟุต    ประธานพิธีปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ชาย ชั้นปีที่ 2,3,4 และ นศท.หญิง ชั้นปีที่ 5  ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ตรวจเยี่ยมการฝึกปรับ ป.และ ค. นศท.ชาย ชั้นปีที่ 5  ตรวจเยี่ยมการฝึกดำรงชีพในป่า นศท.ชาย ชั้นปีที่ 3  
          พล.ท.ทลวงรณ  วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน/ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกภาคสนาม เป็นประธานพิธีบวงสรวงเปิดการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557                              
           พลเอก อุดมเดช  สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท.ประจำปี 2557 ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 1 ภายในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557                                  
           ศูนย์การกำลังสำรอง กระทำพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา โดย พลตรี วิโรจน์  วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นำข้าราชการศูนย์การกำลังสำรอง ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร ณ ลานรวมพลหน้ากองบัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗                                 
          หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดการประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ส่วนกลาง เพื่อชี้แจงการสอบภาคทฤษฎี และการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ เมื่อวันที่ 27 พฤษจิกายน 2557                  

หน้า