Get Adobe Flash player
เรียงจากน้อยไปมาก
          พลโท ทลวงรณ  วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยภริยา ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5)        
           โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ดำเนินการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยจะทำการฝึกสอนออกอากาศสดทางช่อง dltv 4-6 และช่อง dstv189-191 ทุกวันเสาร์ เวลา 0900-1200                          
          โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ จัดงาน "25 พรรษวัฒน์ บดินทร 2" เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน ในโอกาสนี้ได้มอบโล่และเกียรติคุณบัตร ให้กับศูนย์การกำลังสำรอง ในฐานะที่เป็นผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนฯ โดยมี พันเอกอินทรา  กานุวงศ์ รองเสนาธิการ ศูนย์การกำลังสำรอง เป็นตัวแทนรับมอบฯ ณ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558              
          ศูนย์การกำลังสำรองจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต(ครั้งที่ 1) โดยรับบริจาคโลหิตจากนักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการศูนย์การกำลังสำรองและครอบครัว การจัดกิจกรรม ณ บริเวณกองบัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2558                      
           หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทำพิธีถวายพระภรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 โดยกระทำพิธีฯ ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558                                              

หน้า