Get Adobe Flash player
เรียงจากน้อยไปมาก
                    ตาม ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ สำหรับในส่วนของศูนย์การกำลังสำรอง พลตรี วิโรจน์  วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกําลังสํารอง เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ พลตรี ปราการ  ปทะวานิช เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การกําลังสํารอง โดยมีพิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ภายในศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558              
          พลตรี วิโรจน์   วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพิเศษ นักศึกษาวิชาทหารจราจร,พยาบาล และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีการศึกษา 2558 บริเวณโดมวรรณสมิตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักศึกษาวิชาทหาร ชาย,หญิง ชั้นปีที่ 1 จำนวน 600 นาย (หลักสูตรละ 200 นาย)           
         พลตรี วิโรจน์   วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ณ บริเวณหน้าโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558             
          กองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 และแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี ประจำปี 2558 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558                                   
          พลตรี วิโรจน์ วิจิตรโท ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง และคณะ ร่วมพิธีวันพระราชทานกำเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) ครบรอบ 128 ปี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 58                  

หน้า